اعضای هیات علمی

« بازگشت

آشنایی با مدیریت دانش

نام درس آشنایی با مدیریت دانش
کد درس 1616105
تعداد واحد 2
دروس هم نیاز
دروس پیش نیاز