اعضای هیات علمی

هاشم جبرائیلی

هاشم جبرائیلی

هاشم جبرائیلی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
روانشناسی سلامت 1624123 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/21 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
روانشناسی سلامت 1624123 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/10/21 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
نظریه های شخصیت 1624059 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
کاربرد کامپیوتر در روانشناسی 1624114 2 01 هفته های فرد چهار شنبه (08:30 - 10:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:30 - 10:00 ) 1397/10/23 (08:30 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
کاربرد کامپیوتر در روانشناسی 1624114 2 02 هفته های فرد چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) 1397/10/23 (08:30 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
آزمون های روانشناختی 1 1624119 2 02 هفته های فرد سه شنبه (10:30 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1397/10/23 (10:30 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
آزمون های روانشناختی 1 1624119 2 01 هفته های فرد سه شنبه (08:30 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1397/10/23 (10:30 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
روانشناسی سلامت 1624123 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1397/10/22 (10:30 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
روانشناسی سلامت 1624123 2 02 هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00 ) 1397/10/22 (10:30 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
سمینار در مسائل روانشناسی عمومی 1624038 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) 1397/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
نمایش 21 - 30 از 30 نتیجه
از 2