آیین نامه ها و فرم ها

 

نام فایل

دانلود براساس نوع فایل

فرم چکیده پایان نامه

گزارش پیشرفت تحصیلی

فرم صورتجلسۀ دفاع از پیشنهاده (پروپوزال)

آیین نامه، کاربرگ و فرم های فرصت مطالعاتی

فرم ثبت ایرانداک

فرم شمارۀ 8

فرم درخواست پرداخت حق الزّحمۀ داوران

فرم ثبت و توصیف پایان‌نامه(کتابخانۀ ملّی)

کاربرگ حضور در 3 جلسه دفاعیه

فرم تسویه حساب

فرم شمارۀ2(ارسال پایان‌نامه برای اعضای محترم کمیتۀ دفاعیه)

فرم شمارۀ3(درخواست تعیین نماینده جهت جلسۀ دفاع از پایان‌نامه)

فرم شمارۀ7(اظهار نظر نمایندۀ تحصیلات تکمیلی دانشگاه در جلسۀ دفاعیه)

فرم تغییر عنوان پایان‌نامه

فرم گزینش

فرم ارزشیابی دفاع ویژه دانشجویان ورودی92 و ماقبل 

فرم ارزشیابی دفاع ویژه دانشجویان ورودی93 و مابعد 

فرم پیشنهاده (پروپوزال)

فرم گزارش ارزشیابی آزمون جامع

فرم تعیین جانشین استاد راهنما

کار برگ برگزاری آیین دانش آموختگی

فرم تحویل پایان‌نامه

فرم مخصوص آزمون پایان ترم سربرگ نیمسال دوم 98-97