خبر ویژه

دومین پیش نشست همایش سالیانه انجمن مطالعات صلح ایران

دومین پیش نشست همایش سالیانه انجمن مطالعات صلح ایران

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی، اقتصاد و کارآفرینی، دومین پیش نشست همایش سالیانه انجمن مطالعات صلح ایران...

چهارشنبه، ۲۳ مهر ۱۳۹۹

اخبار و انتصابات

کسب رتبه برتر نشریات علمی دانشگاه در ارزیابی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم
کسب رتبه برتر نشریات علمی دانشگاه در ارزیابی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم
کسب رتبه برتر نشریات علمی دانشگاه در ارزیابی کمیسیون نشریات علمی وزارت علوم به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی، اقتصاد و کارآفرینی، نشریات علمی روانشانسی پیری و مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل در ارزیابی کمیسیون نشریات علمی...
دومین پیش نشست همایش سالیانه انجمن مطالعات صلح ایران
دومین پیش نشست همایش سالیانه انجمن مطالعات صلح ایران
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی، اقتصاد و کارآفرینی، دومین پیش نشست همایش سالیانه انجمن مطالعات صلح ایران با همکاری این انجمن و گروه روندهای فکری مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه (19 مهرماه 1399) به صورت مجازی با...
دومین پیش نشست همایش سالیانه انجمن مطالعات صلح ایران
دومین پیش نشست همایش سالیانه انجمن مطالعات صلح ایران
به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی، اقتصاد و کارآفرینی، دومین پیش نشست همایش سالیانه انجمن مطالعات صلح ایران با همکاری این انجمن و گروه روندهای فکری مرکز مطالعات استراتژیک خاورمیانه (19 مهرماه 1399) به صورت مجازی با میزبانی انجمن...
آزمون جامع دکتری روانشناسی 1399
هفتمین جلسه نشریات دانشکده علوم اجتماعی
هفتمین جلسه نشریات دانشکده علوم اجتماعی

به گزارش کارشناس روابط عمومی دانشکده، جلسه‌ی کمیته اجرایی توسعه نشریات...