حمایت مالی پایان نامه

پنجمین جلسه نشریات دانشکده علوم اجتماعی
پنجمین جلسه نشریات دانشکده علوم اجتماعی

به گزارش کارشناس روابط عمومی...

برنامه کلاس مجازی نیمسال اول 99
برنامه کلاس مجازی نیمسال اول 99

کارشناسی:

 

نشریه روانشناسی پیری موفق به اخذ رتبه بسیار خوب از کمیسیون دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی گردید
نشریه روانشناسی پیری موفق به اخذ رتبه بسیار خوب از کمیسیون دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی گردید

نشریه روانشناسی پیری موفق به اخذ رتبه بسیار خوب از کمیسیون دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور پژوهش وزارت علوم و فناوری گردید.

به گفته جناب آقای دکتر مومنی سردبیر نشریه...

مدیران گروه

رویدادها

انجمن های ادبی

آزمایشگاه و مراکز تحقیقاتی