اطلاعات لیست تلفن

اطلاعات لیست تلفن


      تلفن خانه دانشکده:
   آقای درخشان :

  083-38359036-8

ردیف نام مکان نام افراد تلفن داخلی تلفن مستقیم
1 ریاست دانشکده دکتر دانش نیا    
2 معاونت آموزشی وتحصیلات تکمیلی       
3 معاون پژوهشی  واجرایی      
4 رئیس دفتر حوزه ریاست      
5 مدیرامور عمومی      
6 تحصیلات تکمیلی      
7 حسابداری دانشکده      
8 دبیر خانه دانشکده      
9 مرکزاینترنت  ، کارپرداز ، انبار و اموال دانشکده      
10 مدیر گروه علوم سیاسی      
11 گروه علوم سیاسی      
12 گروه علوم سیاسی      
13 گروه علوم سیاسی      
14 گروه حسابداری      
15 مدیر گروه حسابداری      
16 گروه اقتصاد      
17 گروه اقتصاد       
18 گروه اقتصاد      
19 مدیر گروه اقتصاد      
20 گروه اقتصاد      
21 گروه اقتصاد      
22 گروه علم اطلاعات و دانش  شناسی      
23 مدیرگروه  کارآفرینی      
24 رئیس کتابخانه - علم اطلاعات و دانش  شناسی      
25

کارشناس علم اطلاعات ودانش شناسی

آماده سازی

     
26 مرجع و امانات کتابخانه      
27 مدیر گروه مشاوره      
28 گروه مشاوره      
29 گروه مشاوره      
30 مدیرگروه روانشناسی      
31 مدیرگروه جامعه شناسی      
32 دفتر نهاد رهبری      
33 اداره تغذیه  سلف سرویس      
34 واحد حفاظت فیزیکی      
35 امور دانشجویی و روابط عمومی      
36 اداره آموزش دانشکده      
37 مدیر آموزش      
38 اداره تربیت بدنی      
39 کارشناس  گروه اقتصاد      
40 کارشناس گروه روانشناسی      
41 درب ورودی نقلیه و کلاسها ونگهبانی      
42 جامعه اسلامی      
43 بسیج دانشجویی      
44 مخابرات دانشکده      
45 مسئول بسیج کارمندی      
46 کارشناس گروهها: مشاوره      
47 کارشناس گروهها حسابداری  جامعه شناسی      
48 دبیرخانه بسیج کارمندی      
49 بسیج اساتید      

  

 لیست تلفن های داخلی و مستقیم دانشکده علوم اجتماعی

ردیف

نام مکان

نام افراد

تلفن داخلی

تلفن مستقیم

1

ریاست دانشکده

 آقای دکتر دانش نیا

59

38363627          فکس

2

معاونت آموزشی وتحصیلات تکمیلی 

آقای دکترفتاحی

32

38361370

3

معاون پژوهشی  واجرایی

آقای دکتر قلی پور

10

38361370

4

رئیس دفتر حوزه ریاست

آقای مالمیر

41

38363627

5

مدیرامور عمومی

آقای خسروی

22

38364835

6

تحصیلات تکمیلی

خانم صیفوری

53

-

7

حسابداری دانشکده

آقای محمدی

34

38388096

8

دبیر خانه دانشکده

خانم بهمنی                                                                 

54

38388094

9

مرکزاینترنت  ، کارپرداز ، انبار و اموال دانشکده

 

40

-

10

مدیر گروه علوم سیاسی

آقای دکتر رستمی  خانم بهمنی

21

38359069

11

گروه علوم سیاسی

آقایان دکتر احمدیان دکتر علیپوریانی

46

-

12

گروه علوم سیاسی

آقایان دکتر اخوان کاظمی دکتر صادقی- دکتر خامه ای

30

-

13

گروه علوم سیاسی

آقای دکتر دانش نیا ومطالعات عراق

37

-

14

گروه حسابداری

آقایان دکترخیرالهی -دلاوری ایوانی - محمدی

16

38362471

15

مدیر گروه حسابداری

آقایان  رایگان محبی دکتر شاه ویسی خسروی

50

-

16

 گروه اقتصاد

آقایان دکتر سهیلی  -  دکترسحاب خدامرادی

27

38388092

17

گروه اقتصاد

آقایان دکترالماسی دکترفلاحتی- دکتر خانزاده

43

-

18

گروه اقتصاد

آقایان  دکتر سهیلی حاج آقا نجفی دکتر فتح الهی

15

-

19

مدیرگروه اقتصاد

آقای دکتر فتاحی

57

-

20

گروه اقتصاد

آقایان : دکتر دل انگیزان دکترمحمد شریف کریمی

47

38390649

21

گروه اقتصاد

خانم دکتراعظمی

15

-

22

گروه علم اطلاعات و دانش  شناسی

 آقایان : دکتر رحیمی دکتر زارع

38

38359049

23

مدیرگروه  کارآفرینی

آقایان  دکتر نادری دکتر رضایی

17

38388493

24

رئیس کتابخانه - علم اطلاعات و دانش  شناسی

آقای دکتر محمود مرادی

51

38359049

25

کارشناس علم اطلاعات ودانش شناسی

آماده سازی

خانم صیفوری

31

-

26

مرجع و امانات کتابخانه

خانم  نقی پور آقای عبداله مرادی

55

-

27

مدیر گروه مشاوره

آقایان: دکتر رشیدی-  دکتر حجت خواه- خانم دکتر مرادی

29

38388095

28

گروه مشاوره

آقایان دکتر عسگری- دکتر اکبری  

49

-

29

گروه مشاوره

آقای دکتر مومنی و مرکز مشاوره

33

38388091

30

مدیرگروه روانشناسی

آقایان دکتر کرمی دکتر یزدانبخش

20

38388492

31

مدیرگروه جامعه شناسی

آقایان   دکتر امیری- کریمی سبزه ای-احمدی مرادخانی قلی پور

24

38384131

32

دفتر نهاد رهبری

 

13

 

33

اداره تغذیه سلف سرویس

 

42

38363200

34

واحد حفاظت فیزیکی

آقای رضایی  

12

38359920

35

امور دانشجویی و روابط عمومی

آقای پیمان مرادی

56

-

36

اداره آموزش دانشکده

آقایان  قاسمپور قاسمی -توره

44

38368203

37

مدیر آموزش

خانم حسینی

45

38368203

38

اداره تربیت بدنی

آقای جبارمصری  

39

38368070

39

کارشناس  گروه اقتصاد

خانم حیرانی

19

38388491

40

کارشناس گروه روانشناسی

خانم عابدینی

19

38388491

41

درب ورودی نقلیه و کلاسها ونگهبانی

 

28

-

42

جامعه اسلامی

دانشجویان

14

38388240

43

بسیج دانشجویی

دانشجویان

25

38367344

44

مخابرات دانشکده

آقای درخشان

26- 11

38359036-

فکس 38355770

45

مسئول بسیج کارمندی

آقای حسین عزیزی  

18

38368071

46

کارشناس گروهها: مشاوره

آقای عباسی

52

38368069

47

کارشناس گروهها حسابداری جامعه شناسی

آقایان  نظری نویدی نیا

35

38368069

48

 دبیرخانه بسیج کارمندی

آقای مراد سازگاری

39

38368071

49

بسیج اساتید

 

36

38358983

 

گروه علوم سیاسی

 

گروه علوم سیاسی