کرسی آزاد اندیشی

کرسی آزاد اندیشی


برگزاری کرسی آزاد اندیشی ازدواج  

 به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی در روز سه شنبه 1395/8/25 در ساعت 12:30 تا 14، توسط جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه رازی در مکان سالن اجتماعات دانشکده علوم اجتماعی کرسی آزاد اندیشی تحت عنوان ازدواج زود هنگام برگزار گردید.

 برپایه این گزارش، سخنرانان از دانشجویان دانشکده بودند که آقای ایمانی به عنوان مخالف ازدواج و آقای اجدری به عنوان موافق ازدواج صحبت کردند و دانشجویان از رشته های مختلف هم موافق و هم مخالف ازدواج نظرات و عقایدشان را مطرح نمودند.

شایان ذکر است ؛ باتوجه به اظهارنظر اکثردانشجویان به نظر می رسید جوانان به دلیل نبود شرایط و امکانات لازم، مخالف ازدواج بودند و سن دقیق و مشخص برای آن لحاظ نکردند و کسانی که موافق ازدواج بودندکم کردن توقعات و داشتن گذشت را ملاک قرار دادند.در پایان دانشجویان خواستار  برگزاری مجدد این گونه برنامه ها بودند.

روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی