معاون پژوهشی

        دکتر علی فلاحتی
   معاون پژوهشی و اجرایی دانشکده علوم اجتماعی
    دانشیار گروه اقتصاد
   تلفن:38361370-083     
    فکس:38363627-083