دکتر سیاوش قلی پور

   معاون پژوهشی و اجرایی دانشکده علوم اجتماعی
   استادیار گروه جامعه شناسی
   تلفن:38361370-083     
    فکس:38363627-083