اعضای هیات علمی

فرهاد دانش نیا

فرهاد دانش نیا

فرهاد دانش نیا    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 


برنامه نیمسال دوم 1400-1399، طرح دروس، فایل ها و محتوای کلاس های آموزش مجازی برگزار شده

         عنوان درس            

طرح درس          

منابع درس                        

               فایل جلسات آموزش                                    مجازی(lms)                    

روابط شمال/ جنوب

(مقطع دکتری)

 

 

 

           

اقتصاد انرژی خاورمیانه و شمال آفریقا

(کارشناسی ارشد)

 

 

 

شرکت های چند ملیتی

(کارشناسی ارشد)

 

 

 

  مسایل سیایسی اقتصادی انرژی

(کارشناسی)

 

 

 

سیاست گذاری عمومی (کارشناسی)

 

 

 

جلسه اول. جلسه دوم. جلسه سوم

جلسه چهارم. جلسه پنجم. جلسه ششم

جلسه هفتم. جلسه هشتم. جلسه نهم

جلسه دهم. جلسه یازدهم. جلسه دوازدهم

جلسه سیزدهم

 

 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
اقتصاد سیاسی بین الملل 1614279 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/10/30 (08:30 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
اقتصاد سیاسی بین الملل 1614354 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
انرژی وسیاست جهان 1614143 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
روش وپژوهش در روابط بین الملل 1614116 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
مبانی اقتصادی سیاست 1614250 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/10/23 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
اقتصاد انرژی و منابع طبیعی در خاورمیانه و شمال آفریقا 1614344 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
روابط شمال و جنوب 1614062 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مسایل اقتصادی- سیاسی انرژی 1614237 2 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/05 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مسایل اقتصادی- سیاسی انرژی 1614237 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/05 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مسائل اقتصاد سیاسی انرژی در ایران 1614270 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/04 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398 طرح درس
انرژی وسیاست جهان 1614143 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
روش وپژوهش در روابط بین الملل 1614116 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
روش و پژوهش در مطالعات منطقه ای 1614351 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
مبانی اقتصادی سیاست 1614250 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/10/24 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
انرژی وسیاست جهان 1614143 2 01 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
روش وپژوهش در روابط بین الملل 1614116 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1397/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
مبانی اقتصادی سیاست 1614250 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/11/04 (08:30 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
مبانی اقتصادی سیاست 1614250 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/11/04 (08:30 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
انرژی وسیاست جهان 1614143 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
روش وپژوهش در روابط بین الملل 1614116 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 29 نتیجه
از 2