اعضای هیات علمی

فرهاد دانش نیا

فرهاد دانش نیا

فرهاد دانش نیا    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 


برنامه نیمسال دوم 99-98 ، طرح دروس، فایل ها و محتوای کلاس های آموزش مجازی برگزار شده

         عنوان درس            

طرح درس          

منابع درس                        

               فایل جلسات آموزش                                    مجازی(lms)                    

روابط شمال/جنوب: (دکتری)

دوشنبه ها

                ساعت 9-8                                                             

             کلیک کنید                       

1

 2

            3              4    

جلسه اولجلسه دومجلسه سومجلسه چهارم         

جلسه پنجمجلسه ششمجلسه هفتمج هشتم 1            

ج هشتم 2جلسه نهم. جلسه دهم . جلسه یازدهم. جلسه دوازدهم. جلسه سیزدهم 1. جلسه سیزدهم 2

مسائل انرژی خاورمیانه و شمال آفریقا(ک.ارشد)

شنبه ها

ساعت 15:30 - 30: 14

کلیک کنید

1

جلسه اولجلسه دومجلسه سومجلسه چهارم            

جلسه پنجمجلسه ششمجلسه هفتم. جلسه هشتم. جلسه نهم. جلسه دهم. جلسه یازدهم. جلسه دوازدهم

مسائل اقتصادی سیاسی انرژی ایران(کارشناسی)

شنبه ها

ساعت 18:45 - 17:45

کلیک کنید

1

2

جلسه اول.  جلسه دومجلسه سوم.  جلسه چهارم           

جلسه پنجم. جلسه ششمجلسه هفتمجلسه هشتم.جلسه نهم. جلسه دهم. جلسه یازدهم. جلسه دوازدهم                      

      مسائل اقتصادی سیاسی انرژِی (کارشناسی)

یک شنبه ها

ساعت 16:30- 15:30

کلیک کنید 

1

 2

جلسه اولجلسه دومجلسه سومجلسه چهارم               

جلسه پنجمجلسه ششم. جلسه هفتمجلسه هشتم . جلسه نهم. جلسه دهم. جلسه یازدهم. جلسه دوازدهم

    مسائل اقتصادی سیاسی انرژِی (کارشناسی)

سه شنبه ها

ساعت 15:30 - 14:30

کلیک کنید

1

2

جلسه اولجلسه دومجلسه سومجلسه چهارم             

جلسه پنجمجلسه ششمجلسه هفتم. جلسه هشتم . جلسه نهم جلسه دهم. جلسه یازدهم. جلسه دوازدهم

 

 

  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
اقتصاد انرژی و منابع طبیعی در خاورمیانه و شمال آفریقا 1614344 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
روابط شمال و جنوب 1614062 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مسایل اقتصادی- سیاسی انرژی 1614237 2 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/05 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مسایل اقتصادی- سیاسی انرژی 1614237 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/05 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مسائل اقتصاد سیاسی انرژی در ایران 1614270 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/04 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398 طرح درس
انرژی وسیاست جهان 1614143 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
روش وپژوهش در روابط بین الملل 1614116 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
روش و پژوهش در مطالعات منطقه ای 1614351 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
مبانی اقتصادی سیاست 1614250 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/10/24 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
انرژی وسیاست جهان 1614143 2 01 1397/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
روش وپژوهش در روابط بین الملل 1614116 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1397/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
مبانی اقتصادی سیاست 1614250 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/11/04 (08:30 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
مبانی اقتصادی سیاست 1614250 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/11/04 (08:30 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
انرژی وسیاست جهان 1614143 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
روش وپژوهش در روابط بین الملل 1614116 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
کلیات اقتصاد برای سیاست 1614175 2 02 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/11/07 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
کلیات اقتصاد برای سیاست 1614175 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/07 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
اقتصاد بین الملل 1614126 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395 طرح درس
اقتصاد سیاسی بین الملل 1614236 2 02 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/03/27 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
اقتصاد سیاسی بین الملل 1614236 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 15:30 ) 1396/03/27 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 24 نتیجه
از 2