اعضای هیات علمی

جهانگیر کرمی

جهانگیر کرمی

جهانگیر کرمی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

 

      اطلاعیه  برنامه مشاوره تلفنی رایگان ویژه دانشجویان دانشگاه رازی و خانواده های آن ها

 

 

عنوان درس                  فایل ها  جلسات مجازی برگزار شده
امار پیشرفته ارشد

                               

 

   

   جلسه اول                            
روانشناسی اجتماعی کارشناسی روزانه

  پاورپوینت

  پاورپوینت 2

  پاورپوینت  3

 
روانشناسی اجتماعی کارشناسی شبانه

  پاورپویت 1

  پاورپوینت 2

  پاورپوینت 3

 
روانشناسی ومشاوره خانواده کارشناسی روزانه

   جزوه 1          

  جزوه 2

  جزوه 3

  جزوه 4

 
روانشناسی و مشاوره خانواده کارشناسی شبانه

  جزوه 1

  جزوه 2

  جزوه 3

  جزوه 4

 
روانشناسی اجتماعی دکتری

 پاورپوینت 1

 پاورپوینت 2

  پاورپوینت 3

 
روانشناسی اجتماعی پیشرفته

  پاورپوینت 1

 پاورپوینت 2

  پاورپوینت 3

جلسه اول

 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
روش های آماری 1613136 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 11:30 ) 1399/10/27 (13:30 - 15:00) ترم اول 1399 طرح درس
پژوهش (عملی -انفرادی)در روانشناسی 1624133 3 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
روانشناسی اجتماعی کاربردی 1624127 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/10/24 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
روانشناسی تجربی 1624062 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
کاربرد روان شناسی اجتماعی در تعلیم و تربیت 1624199 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
آمار استنباطی پیشرفته 1624196 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
روانشناسی اجتماعی 1624085 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
روانشناسی اجتماعی 1624004 2 03 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:30 ) 1399/03/26 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
روانشناسی اجتماعی 1624004 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/26 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
روانشناسی اجتماعی پیشرفته 1624064 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
روانشناسی و مشاوره خانواده 1624124 2 02 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/03/26 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
روانشناسی و مشاوره خانواده 1624124 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/26 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
پژوهش (عملی -انفرادی)در روانشناسی 1624133 3 02 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/11/03 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
روان شناسی اجتماعی 1624180 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
روانشناسی تجربی 1624062 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
روشهای تحلیل آماری در روانشناسی 1624151 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
پژوهش (عملی -انفرادی)در روانشناسی 1624133 3 02 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) 1397/11/02 (10:30 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
روان شناسی اجتماعی 1624180 2 01 1397/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
روانشناسی تجربی 1624062 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1397/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
روشهای تحلیل آماری در روانشناسی 1624151 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:00 ) 1397/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2