اعضای هیات علمی

کامران یزدانبخش

کامران یزدانبخش

کامران یزدانبخش    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

 

فایل های مربوط به آموزش مجازی دروس نیمسال دوم ۹۹-۱۳۹۸

نام درس دوره   جلسه  لینک دانلود
روانشناسی شناختی کارشناسی جزوه کامل /documents/444039/0/Cognitive%20Psychology.pdf
جلسه اول /documents/444039/0/Cog1L.pdf
دوم /documents/444039/0/Cog2L.pdf
سوم /documents/444039/0/Cog3L.pdf
چهارم /documents/444039/0/Cog4L.pdf
آنلاین1 /documents/444039/0/%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86.pdf
آنلاین2 /documents/444039/0/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D9%81%D8%B1%D8%A7%DA%AF%DB%8C%D8%B1%DB%8C%20%D8%B2%D8%A8%D8%A7%D9%86.pdf
آسیب شناسی روانی2 کارشناسی پاورپوینت کامل /documents/444039/0/Bipolar%20%26%20Depressive%20disorders.pdf
جلسه اول /documents/444039/0/P.Patho1.pdf
دوم /documents/444039/0/P.Patho2.pdf
سوم  /documents/444039/0/P.Patho3.pdf
چهارم /documents/444039/0/P.Patho4.pdf
آنلاین1 /documents/444039/0/Sexual.Dysfunctions.pdf
آنلاین2 /documents/444039/0/GenderDysphoria.pdf
   
روانشناسی شناختی ارشد تربیتی جزوه کامل /documents/444039/0/Cognitive%20Science.pdf
جلسه اول /documents/444039/0/Cog1.pdf
دوم /documents/444039/0/Cog2.pdf
سوم /documents/444039/0/Cog3.pdf
آنلاین1 /documents/444039/0/CognitivePsyMemory1.pdf
آنلاین2 /documents/444039/0/CognitivePsyMemory2.pdf
آسیب شناسی روانی پیشرفته ارشد عمومی پاورپوینت کامل /documents/444039/0/DSM5.pdf
جلسه اول /documents/444039/0/Pathology1.pdf
دوم /documents/444039/0/Pathology2.pdf
آنلاین /documents/444039/0/SomaticSymptomDis-1.pdf
   
روانشناسی شخصیت دکتری پاورپوینت کامل /documents/444039/0/personalityT.pdf
جلسه اول /documents/444039/0/Personality1.pptx
دوم /documents/444039/0/Personality2.pptx
سوم /documents/444039/0/Personality3.pptx
چهارم /documents/444039/0/Personality4.pptx
آنلاین1 /documents/444039/0/%D8%A7%D8%B1%D9%88%DB%8C%D9%86%20%DB%8C%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%85.pdf
آنلاین2 /documents/444039/0/%D9%86%D8%B8%D8%B1%DB%8C%D9%87%20%D9%87%D8%A7%DB%8C%20%D8%AD%DB%8C%D8%B7%DB%80%20%D9%85%D8%AD%D8%AF%D9%88%D8%AF.pdf

 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 44 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
آسیب شناسی روانی 1 1624111 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/10/29 (08:30 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
آسیب شناسی روانی با توجه به مسائل خاص فرهنگی ایران 1624079 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
پژوهش (عملی -انفرادی)در روانشناسی 1624133 3 03 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
پسیکوفیزیولوژی ونوروپسیکولوژی 1624063 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
روانشناسی بالینی 1624082 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
شیوه های اصلاح رفتاری -شناختی 1624195 2 01 هفته های فرد یک شنبه (10:30 - 12:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
شیوه های اصلاح و تغییر رفتار 1624132 2 01 هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/10/30 (08:30 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
آسیب شناسی روانی 2 1624112 2 02 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/03/24 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
آسیب شناسی روانی 2 1624112 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/03/24 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
روانشناسی شناختی 1624098 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/03/26 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
روانشناسی شناختی 1624098 2 02 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/03/26 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
روانشناسی شخصیت 1624081 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
روانشناسی شناختی پیشرفته 1624192 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مباحث جدید درآسیب شناسی روانی 1624065 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/03/26 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
آسیب شناسی روانی 1 1624111 2 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/28 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
آسیب شناسی روانی 1 1624111 2 02 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/28 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
آسیب شناسی روانی با توجه به مسائل خاص فرهنگی ایران 1624079 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
پژوهش (عملی -انفرادی)در روانشناسی 1624133 3 03 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/11/03 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
پسیکوفیزیولوژی ونوروپسیکولوژی 1624063 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
روانشناسی بالینی 1624082 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 44 نتیجه
از 3