اعضای هیات علمی

علی فلاحتی

علی فلاحتی

علی فلاحتی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

کتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
اقتصاد بخش عمومی 1 1612074 3 01 هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/11/08 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
اقتصاد بخش عمومی 1 1612074 3 02 هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/11/08 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
اقتصاد بخش عمومی پیشرفته 1 1612219 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
اقتصادکلان 1612062 4 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/11/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
اقتصاد کلان پیشرفته (1) 1612105 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/11/08 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مالیه عمومی و خط مشی مالی دولتها 1620013 3 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/10/26 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
مالیه عمومی و خط مشی مالی دولتها 1620013 3 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/10/26 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
اقتصاد بخش عمومی 1 1612074 3 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/03/16 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1395
اقتصاد بخش عمومی 1612082 3 01 هفته های فرد سه شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/03/25 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
اقتصاد کلان 2 1612015 4 03 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/03/17 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
اقتصاد کلان پیشرفته (2) 1612069 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
تجارت بین الملل 1612064 3 01 هفته های فرد یک شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/18 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
نمایش 12 نتیجه
از 1