کتابخانه

کتابخانه دانشگاه رازی از سال 1354 در دانشکده علوم اجتماعی(فعلی) آغاز به کار کرد، از ابتدای سال 1383 این کتابخانه به سه کتابخانه مجزا شامل:  کتابخانه مرکزی، کتابخانه دانشکده ادبیات و کتابخانه دانشکده علوم اجتماعی تقسیم شد. این کتابخانه از 1383 به صورت جداگانه زیر نظر کتابخانه مرکزی به ارائه خدمات می پردازد.

 

اهداف کتابخانه

هدف اصلی کتابخانه،کمک به ارتقاء سطح کیفی آموزش و پژوهش در دانشگاه، ازطریق تامین منابع اطلاعاتی چاپی لازم و فراهم نمودن محیطی مناسب جهت استفاده از این منابع، در راستای آموزش و پژوهش در کوتاهترین زمان و مفیدترین شرایط است.

 

مسئول کتابخانه

 

نام و

نام خانوادگی

عکس

سمت مدرک تحصیلی
لیلا خدنگ   مسئول بخش مواد امانی کارشناسی کتابداری و اطلاع رسانی

 

منابع کتابخانه

3671تعداد نسخ کتب فارسی در محل 

3746تعداد نسخ کتب لاتین در محل 

5428 تعداد پایان نامه های فارسی

 701تعداد پایان نامه های لاتین