ویدا صیفوری
مدیر آموزش

تحصیلات

تماس

دکتری علم اطلاعات و دانش شناسی
08338359049

محمد صادق توره
کارشناس آموزش

تحصیلات

تماس

کارشناسی مدیریت امور اداری
08338368203     

علی اشرف نویدی نیا
کارشناس آموزش

تحصیلات

تماس

کارشناسی مدیریت برنامه ریزی آموزش
08338368203

الهام بهمنی
کارشناس تحصیلات تکمیلی

تحصیلات

تماس

کارشناسی جامعه شناسی
08338359069