آیین نامه ها

آیین نامه دکتری

آیین نامه عمومی

راهنمای تصویری

پایان نامه

مقاله دفاع2
شیوه نامه زبان
آیین_نامه یکپارچه تحصیلی
آیین_نامه مقطع دکتری سال 89
آیین_نامه دکتری مصوبه داخلی دانشگاه سال 90
فرصت تحقیقاتی و کاربرگ استفاده از فرصت تحقیقاتی
شیوه_نامۀ برگزاری جلسۀ پیش_دفاع دانشجویان دکتری
آیین_نامه دکتری ویژه دانشجویان ورودی1395 و پس از آن
شهریۀ مصوب  1400-2
دستورالعمل تصویب و دفاع
شیوه_نامۀ تعیین جانشین استاد راهنما
آیین_نامۀ لزوم رعایت موازین اخلاق پژوهشی
شیوه_نامۀ شرایط استاد راهنما و مشاور در دانشگاه رازی
شیوه_نامه اختصاص بخشی از نمره پایان_نامه به فعالیت_های پژوهشی مستخرج از آن
شیوه_نامه برگزاری جلسه_های دفاع از پایان_نامه و شرح وظایف نماینده تحصیلات تکمیلی
راهنمای ثبت درخواست دفاع
راهنمای درخواست حذف پژشکی
راهنمای همانند جو - ویژه دانشجو
راهنمای همانندجو - ویژه اساتید
راهنمای ثبت تصویب پیشنهاد پروپوزال (پردازش 18750)
راهنمای ثبت درس دفاع از پروپوزال و پیش_دفاع دکتری 
طرح جلد دکتری
طرح جلد کارشناسی
طرح جلد کارشناسی ارشد
راهنمای نگارش و صحافی ورد

آیین نامه ها

گواهی موقت و دانش نامه و  اشتغال به تحصیل

راهنمای سامانه سجادآیین نامه یکپارچه تحصیلی

 آیین نامه کارشناسی ورودی ۹۱
آیین نامه کارشناسی ورودی ۹۳
آیین نامه میهمانی و انتقال دانشجویان

آیین_نامۀ کارشناسی ارشد جدید (از ورودی94)

آیین_نامۀ کارشناسی ارشد قدیم (تا ورودی93)

مراحل صدور گواهی موقت
مدارک لازم برای دریافت دانشنامه

صدور گواهی اشتغال به تحصیل
راهنمای سامانه سجاد