اعضای هیات علمی

سهراب دل انگیزان

سهراب دل انگیزان

سهراب دل انگیزان    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

لیست طرح های پژوهشیکتبمقالاتهمایش ها
هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.

هیچ موردی وجود ندارد.
هیچ موردی وجود ندارد.
نام درس
 
نمایش 14 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس
ایجاد و رشد کسب وکار 1613056 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
ارزیابی طرحهای اقتصادی 1612034 3 02 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/28 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
ارزیابی طرحهای اقتصادی 1612034 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/10/28 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
اقتصاد خردپیشرفته (1) 1612024 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
اقتصاد کلان 2 1612015 4 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/11/05 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396
طراحی، وتدوین و ارزیابی طرح کسب وکار 1613065 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
کلیات علم اقتصاد 1612228 3 01 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/11/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مبانی پیشرفته کار آفرینی 1613069 2 01 هرهفته دو شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
مبانی پیشرفته کار آفرینی 1612089 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396
اقتصاد خردپیشرفته (2) 1612046 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/03/16 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
اقتصاد کلان 2 1612015 4 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/03/17 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395
پیش بینی بازار و بازار یابی 1613063 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/03/22 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1395
طراحی وتدوین طرح وکسب وکار 1613005 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/03/22 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1395
موضاعات انتخابی 1 1612157 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1395
نمایش 14 نتیجه
از 1