نمایشگر یک مطلب

 

ردیف

نام ونام خانوادگی

عکس

سمت

تلفن

1

سهراب دل انگیزان

 

ریاست دانشکده

۳۸۳۶۳۶۲۷

2

یوسف محمدی فر

 

معاونت پژوهشی

 

3

سعید مالمیر

 

رییس اداره امور عمومی

38364835

4

محمد جواد حیدر نژاد

 

رییس اداره امور عمومی دانشکده اقتصاد وکارآفرینی

34343150

5

ویدا صیفوری

 

رییس اداره آموزش وکارشناس گروه علم اطلاعات ودانش شناسی

38399049

6

لیلا حیرانی

 

رییس اداره پژوهش

38388493

7

صبا یزدان فر

 

کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده اقتصاد وکارآفرینی

34343159

8

خجسته عابدینی

 

کارشناس تحصیلات تکمیلی وکارشناس گروه روانشناسی

38361370

9

محمد صادق توره

 

کارشناس خدمات آموزشی

38368069

10

علی اشرف نویدی نیا

 

کارشناس خدمات آموزشی وکارشناس گروه جامعه شناسی

_

11

میترا جهانگیری

 

کارشناس دفتر مجلات ونشریات

38388492

12

سلمان نظری

 

کارشناس گروه اقتصاد ومدیریت کارآفرینی

34343152

13

امید حیدری

 

کارشناس گروه حسابداری

 

14

الهام بهمنی

 

کارشناس گروه علوم سیاسی

38359069

15

لیدا یلوه

 

کارشناس گروه مشاوره ی راهنمایی

38388492

16

گیلدا قنبرپور

 

کارشناس مرکز اینترنت

 

17

بابک محمدی

 

کارشناس مسئول حسابداری

38388096

18

بیژن مهدی آبادی

 

مسئول بخش امانات کتابخانه دانشکده اقتصاد وکارآفرینی

 

19

ثریا شریفی

 

مسئول اموال ودبیرخانه

38360650

20

لیلا خدنگ

 

مسئول بخش امانات کتابخانه

38388491

21

حسین رضا قاسمی

 

مسئول خدمات آموزشی اقتصاد وکارآفرینی

 

22

پیمان مرادی

 

مسئول دفتر حوزه ریاست

27_38363670

23

پیمان مرادی

 

مسئول دفتر وکارپردازی

_

24 سحر محمدی   کارشناس روابط عمومی