نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

الزام واکسیناسیون جامعه دانشگاهی در اسرع وقت

الزام واکسیناسیون جامعه دانشگاهی در اسرع وقت


عطف به مصوبه هشـتاد و هفتمین جلسه سـتاد ملی مدیریت کرونا، به تاریخ1400/07/11، مبنی بر لزوم ازســرگیری آمـوزش حضـوری در دانشـگاههـا و مؤسـسات آمـوزش عـالی در کوتـاهتریـن زمـان ممکـن، ازآنجـا که لازمه اجرای این تصـمیم و اقـدام درخصـوص آن به واکسیناسـیون قاطبه جامعه دانشـگاهی بسـتگی دارد، بنابراین هر یک از همکاران عضو هیئت علمی و عضو غیرهیئت علمی که تاکنون موفق به واکسیناسـیون نشـده‌اند از الزام به اقدام مطلع شوند و ظرف هفته جاری به عنوان وظیفه سازمـانی و تکلیف اجتمـاعی خود، به این منظور اقـدام کننـد.

شایان ذکر است دانشجویان گرامی نیز در اسرع وقت ملزم به انجام واکسیناسیون که تصـمیم ملی بر ازسـرگیری آموزش حضوری در دانشگاهها اتخاذ شده است، به نحوی که آنها به انجام واکسیناسیون موظف هستند و عدم اقدام در این زمینه به دلیل غیرموجه، عوارض و تبعات جدی در فرایند تحصیلی آنها را به دنبال خواهد داشت.