معاونت پژوهشی و اجرایی

دکتر محسن گل محمدیان
معاون پژوهشی
استادیار گروه راهنمایی و مشاوره
 

 تلفن:۳۸۳۶۱۳۷۰-۰۸۳ 
فکس:۳۸۳۶۳۶۲۷-۰۸۳      

 پست الکترونیکی:mgolmohammadian@razi.ac.ir

 

معرفی  و شرح وظایف معاونت پژوهشی و اجرایی دانشکده:

معاون پژوهشی دانشکده، مجری و هدایت کننده سیاست‌های متخذه در شورای پژوهشی دانشگاه در واحدهای خود هستند. به طور کلی وظیفه معاونان پژوهشی دانشکده ها، مشارکت و همکاری در جهت ارتقاء کمی و کیفی پژوهش، هدایت و تشویق پژوهشگران در تحقیقات پایه ای و کاربردی برای خدمت به جامعه علمی و اجرایی می باشد.

 

معاونین پژوهشی پیشین دانشکده:

- دکتر یوسف محمدی فر 

- دکتر فلاحتی

- دکتر سیاوش قلی پور

- دکتر الماسی

- دکتر ایوانی

- دکتر الماسی

- دکتر ذولفقاری

محمدرضا عباسی

رئیس امور عمومی دانشکده علوم اجتماعی