جامعه شناسی

چارت و برنامه هفتگی گروه

نادر امیری
مدیر گروه علوم اجتماعی
استادیار
شماره تماس
اتاق
پست الکترونیکی
nader.amiri@razi.ac.ir

اعضای هیات علمی

گروه علوم سیاسی

تاریخچه گروه:
پیش از هر چیزلازم به ذکر است که دوره روزانه و شبانه این رشته در مقطع کارشناسی ونیز دو رشته جامعه شناسی ومطالعات فرهنگی در مقطع ارشد (روزانه و شبانه )دراین گروه بر قراراست .
این رشته .یکی از رشته های بنیانی علوم انسانی است .سابقه آکادمیک جامعه شناسی در جهان به حدود ۱۵۰سال پیش وسابقهتاسیس این رشته در ایران به پیش از ۶۰سال قبل برمی گردد .جامعه شناسی به طور خاص وعلوم اجتماعی به طور عام امروزه یکی از پشتوان های توسعه معدنی وفرهنگی ونیز برنامه ریزی اجتماعی –فرهنگی است .وجود این رشته در دانشگاه رازی با(سابقه ای ۵۰سال )یکی از ضرورت های اساسی است .نبودن دوره روزانه این رشته ضربه ای جدی به پیشرفت آموزشی دراین گروه وباعث عدم تعادل شده است .
این رشته هموپوشانی هایی تئوریک ویا درسی با برخی رشته های همسایه –نظیر علوم سیاسی –روانشناسی- تاریخ وجغرافیا ی انسانی دارد.
دانشجوی این رشته بایستی به لحاظ تحصیلی اطلاعات پایه در حوزه علوم انسانی واجتماعی داشته باشد.بینان تئوریک این رشته بر روابط متقابل افراد –در بستر –اجتماعی –فرهنگی-قرار دارد وهدف آن گسترش وتعمیق آگاهی در این زمینه است.
توسعه ملی اعم از توسعه اجتماعی –سیاسی وانسانی –استان .گسترش این رشته می تواند کمکی موثر به بهبود شرایط زندگی اجتماعی وهمچنین کاهش انواع معضلات اجتماعی گردد.
انتظاری می رود که دانش آموختگان این رشته –توانایی انجام پژوهش های اجتماعی ونیز ارائه اید ه های در زمینه تجزیه وتحلیل مسائلاجتماعی داشته باشد.
 

مقاطع و گرایش ها:
کارشناسی:
کارشناسی ارشد:

 

کارشناس گروه:
علی اشرف نویدی