نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

انحمن علمی گروه مشاوره و یکشنبه های مشاوره ای

انحمن علمی گروه مشاوره و یکشنبه های مشاوره ای


یکشنبه های مشاوره ای  انجمن علمی رشته مشاوره برگزار شد 
مدیر گروه مشاوره گزارش داد برنامه انجمن علمی رشته  مشاوره باحضور دانشجویان کارشناسی ارشد تحت عنوان موضوع راهکارهای موفقیت در کنکور کارشناسی ارشد برگزار شد . در این جلسه ضمن یادآوری رتبه های برتر یک و‌دو‌رقمی کنکور کارشناسی ارشد گروه مشاوره طی چند سال اخیر  دانشجویان ارشد تجارب و‌ راهکاری خود را در اختیار دانشجویان کارشناسی قرار دادند.