برنامه روز جهانی ایدز - display-page


برنامه روز جهانی ایدز


برنامه انجمن علمی دانشجویی رشته مشاوره به مناسبت یکم دسامبر روزجهانی ایدز با حضور اساتید گروه مشاوره. در این جلسه اقای علی کماسی کارشناس ایدز استان از دانشگاه علوم پزشکی به جدیدترین امارها و درمان ها در خصوص ایدز پرداختند. باورهای عامیانه در  مورد ایدز پرداختند در خاتمه جلسه دانشجویان به ارایه سوالات و بحث و تبادل نظر با همکاری اساتید گروه پرداختند مدیر گروه ضمن جمعبندی به امادگی گروه مشاوره  و دانشجویان جهت مداخلات مشاوره روانشناختی به مبتلایان و خانواده ها در حوزه مشاوره  توانبخشی و خانواده اشاره نمود.

برنامه انجمن علمی دانشجویی رشته مشاوره به مناسبت یکم دسامبر روزجهانی ایدز با حضور اساتید گروه مشاوره.

در این جلسه اقای علی کماسی کارشناس ایدز استان از دانشگاه علوم پزشکی به جدیدترین امارها و درمان ها در خصوص ایدز پرداختند. باورهای عامیانه در  مورد ایدز پرداختند
در خاتمه جلسه دانشجویان به ارایه سوالات و بحث و تبادل نظر با همکاری اساتید گروه پرداختند
مدیر گروه ضمن جمعبندی به امادگی گروه مشاوره  و دانشجویان جهت مداخلات مشاوره روانشناختی به مبتلایان و خانواده ها در حوزه مشاوره  توانبخشی و خانواده اشاره نمود.