نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دکتر خدامراد مومنی پژوهشگر برتر گروه روانشناسی

دکتر خدامراد مومنی پژوهشگر برتر گروه روانشناسی


به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی، اقتصاد و کارآفرینی، به مناسبت هفته پژوهش که آذرماه  1399در دانشگاه رازی برگزار شد. مطابق آیین نامه و تایید معاونت پژوهشی دانشگاه رازی، دکتر خدامراد مومنی به عنوان پژوهشگر برتر گروه روانشناسی معرفی شد.