نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دکتر شهرام فتاحی پژوهشگر برتر

دکتر شهرام فتاحی پژوهشگر برتر


 

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی، اقتصاد و کارآفرینی، به مناسبت هفته پژوهش که آذرماه  1399در دانشگاه رازی برگزار شد. مطابق آیین نامه و تایید معاونت پژوهشی دانشگاه رازی، دکتر شهرام فتاحی به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده معرفی شد.