نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

دکتر قدرت احمدیان پژوهشگر برتر گروه علوم سیاسی

دکتر قدرت احمدیان پژوهشگر برتر گروه علوم سیاسی


 

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی، اقتصاد و کارآفرینی، به مناسبت هفته پژوهش که آذرماه  1399در دانشگاه رازی برگزار شد. مطابق آیین نامه و تایید معاونت پژوهشی دانشگاه رازی، دکتر قدرت احمدیان به عنوان پژوهشگر برتر گروه علوم سیاسی معرفی شد.