مصاحبه های انگیزشی - display-page

یکشنبه های مشاوره ای گروه مشاوره

مصاحبه های انگیزشی


  باسمه تعالی انجمن علمی مشاوره دانشگاه رازی دانشکده علوم اجتماعی   مدیر گروه مشاوره جناب آقای دکتر محسن گل محمدیان گزارش کرد یکشنبه های مشاوره ای این هفته مورخ 11/09/1397 در دانشکده ی علوم اجتماعی" با موضوع مصاحبه ی انگیزشی با ارائه ی آقای عباس کرمی دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره شغلی " با حضور اساتید محترم گروه برگزار شد. هدف این ارائه معرفی سبک مصاحبه ی انگیزشی بعنوان روشی برای تغییر رفتار می باشد.آقای کرمی ابتدای بحث به معرفی مصاحبه ی انگیزشی از نظر مدل فرا نظریه ای "ویکلمنته" پرداختند.سپس مبانی مصاحبه ی انگیزشی که شامل مشارکت "فراخوانی واحترام به خودمختاری است را بیان کردند و اصول مصاحبه ی انگیزشی که شامل نشان دادن همدلی" نشان دادن و برجسته کردن ناهمخوانی ها"اجتناب از بحث و مجادله و کنار آمدن با مقاومت و حمایت از خودکارآمدی را بیان کردند. مراحل مصاحبه انگیزشی شامل 6 مرحله (که به صورت دایره ای است و نه خطی) است را به این شرح نام بردند: 1- مرحله ی پیش از تامل 2- مرحله ی تامل 3- آمادگی 4- عمل 5- نگه داری 6- عود و سپس به معرفی همراه با مثال هر مرحله پرداختند و این نکته ی مهم را ذکر کردند که ماندن در هر مرحله از نظر زمانی می تواند متفاوت باشد و ممکن است شخصی مرحله ای را در چند دقیقه بگذراند ولی مرحله ی بعد را ماه ها و حتی سالها درگیر باشد و عبور نکند. درپایان نیز به معرفی و کاربرد تکنیک های مصاحبه ی انگیزشی پرداختند که با استفاده از آنها عوامل تغییر رفتار را ایجاد و آنها را نگه داریم.  

 

باسمه تعالی

انجمن علمی مشاوره

دانشگاه رازی

دانشکده علوم اجتماعی

 

مدیر گروه مشاوره جناب آقای دکتر محسن گل محمدیان گزارش کرد یکشنبه های مشاوره ای این هفته مورخ 11/09/1397 در دانشکده ی علوم اجتماعی" با موضوع مصاحبه ی انگیزشی با ارائه ی آقای عباس کرمی دانشجوی کارشناسی ارشد مشاوره شغلی " با حضور اساتید محترم گروه برگزار شد.

هدف این ارائه معرفی سبک مصاحبه ی انگیزشی بعنوان روشی برای تغییر رفتار می باشد.آقای کرمی ابتدای بحث به معرفی مصاحبه ی انگیزشی از نظر مدل فرا نظریه ای "ویکلمنته" پرداختند.سپس مبانی مصاحبه ی انگیزشی که شامل مشارکت "فراخوانی واحترام به خودمختاری است را بیان کردند و اصول مصاحبه ی انگیزشی که شامل نشان دادن همدلی" نشان دادن و برجسته کردن ناهمخوانی ها"اجتناب از بحث و مجادله و کنار آمدن با مقاومت و حمایت از خودکارآمدی را بیان کردند.

مراحل مصاحبه انگیزشی شامل 6 مرحله (که به صورت دایره ای است و نه خطی) است را به این شرح نام بردند:

1- مرحله ی پیش از تامل 2- مرحله ی تامل 3- آمادگی 4- عمل 5- نگه داری 6- عود

و سپس به معرفی همراه با مثال هر مرحله پرداختند و این نکته ی مهم را ذکر کردند که ماندن در هر مرحله از نظر زمانی

می تواند متفاوت باشد و ممکن است شخصی مرحله ای را در چند دقیقه بگذراند ولی مرحله ی بعد را ماه ها و حتی سالها درگیر باشد و عبور نکند.

درپایان نیز به معرفی و کاربرد تکنیک های مصاحبه ی انگیزشی پرداختند که با استفاده از آنها عوامل تغییر رفتار را ایجاد و آنها را نگه داریم.