6413

دکتر رحمان حریری مدیر گروه علوم سیاسی شد

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی، طی حکمی از سوی دکتر محمد نبی احمدی رئیس محترم دانشگاه رازی، دکتر رحمان حریری عضو هیات علمی گروه آموزشی علوم سیاسی به مدت دوسال به عنوان مدیر گروه علوم سیاسی منصوب شد.

روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی، ضمن تبریک به ایشان آرزوی سلامتی و توفیق روز افزون از خداوند منان برایشان خواستار شد.


شناسه : 3606837