7882

پروانه انتشار رسانه غیر برخط مطالعات اقتصاد سیاسی بین الملل صادر شد

به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی، پروانه انتشار رسانه غیر برخط مطالعات اقتصاد سیاسی بینالملل در زمینه علوم اقتصادی(تخصصی) به زبان فارسی و ترتیب انتشار دو فصلنامه به نام دانشگاه رازی توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی صادر شد.


شناسه : 6345017