2493

کسب رتبه ب نشریه علمی مطالعات اقتصاد بخش عمومی

نشریه علمی مطالعات اقتصاد بخش عمومی دانشگاه رازی در ارزیابی سال 1401 وزارت علوم تحقیقات و فناوری، موفق به کسب رتبه ب شد.

روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی، کسب این موفقیت را به جامعه علمی دانشگاه تبریک می گوید.

 


 


شناسه : 11580839