به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی، اقتصاد و کارآفرینی، به مناسبت هفته پژوهش که آذرماه  ۱۳۹۹در دانشگاه رازی برگزار شد. مطابق آیین نامه و تایید معاونت پژوهشی دانشگاه رازی، دکتر صالح رحیمی به عنوان پژوهشگر برتر گروه علم اطلاعات و دانش شناسی معرفی شد.

آخرین اخبار