به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی، اقتصاد و کارآفرینی، به مناسبت هفته پژوهش که آذرماه  ۱۳۹۹در دانشگاه رازی برگزار شد. مطابق آیین نامه و تایید معاونت پژوهشی دانشگاه رازی، دکتر نادر نادری پژوهشگر برتر گروه مدیریت و کارآفرینی معرفی شد.

آخرین اخبار