به گزارش روابط عمومی دانشکده علوم اجتماعی، اقتصاد و کارآفرینی، به مناسبت هفته پژوهش که آذرماه  ۱۳۹۹در دانشگاه رازی برگزار شد. مطابق آیین نامه و تایید معاونت پژوهشی دانشگاه رازی، دکتر قدرت احمدیان به عنوان پژوهشگر برتر گروه علوم سیاسی معرفی شد.

آخرین اخبار