اعضای هیات علمی

علی فلاحتی

علی فلاحتی

علی فلاحتی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

جلسات مجازی

نام درس  جلسات کلاس
اصول علم اقتصاد فایل 
اقتصاد کلان3 فایل
بازرگانی بین الملل  فایل
تجارت بین الملل فایل
بخش عمومی دکتری فایل
کلان دکتری فایل

 

لیست طرح های پژوهشیکتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 40 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
اقتصاد بخش عمومی 1 1612074 3 01 هفته های زوج سه شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/10/18 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
اقتصاد بخش عمومی(1) 1612256 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/10/18 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
اقتصاد بخش عمومی 1612082 3 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1399/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
اقتصاد بخش عمومی پیشرفته 1 1612219 2 01 هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
اقتصاد کلان (2) 1612239 3 02 هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
اقتصاد کلان 2 1612015 4 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) | هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1399/10/21 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
اقتصاد کلان پیشرفته (1) 1612105 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1399/11/02 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
اقتصادمالی 1612203 3 02 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
اقتصادمالی 1612203 3 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/10/23 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
اصول علم اقتصاد 1622017 3 01 هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/03/26 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اقتصاد بخش عمومی پیشرفته 2 1612220 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1399/04/01 (13:30 - 15:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اقتصاد کلان (3) 1612241 3 02 هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1399/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اقتصاد کلان پیشرفته (2) 1612069 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
تجارت بین الملل 1612064 3 01 هفته های زوج شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1399/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اقتصاد بخش عمومی 1612082 3 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
اقتصاد بخش عمومی پیشرفته 1 1612219 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
اقتصاد کلان (3) 1612241 3 01 هفته های فرد شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
اقتصاد کلان پیشرفته (1) 1612105 2 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
اقتصادمالی 1612203 3 01 هفته های زوج شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/10/26 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
تجارت بین الملل 1612037 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/19 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 40 نتیجه
از 2