اعضای هیات علمی

علی فلاحتی

علی فلاحتی

علی فلاحتی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

جلسات مجازی

نام درس  جلسات کلاس
اصول علم اقتصاد فایل 
اقتصاد کلان3 فایل
بازرگانی بین الملل  فایل
تجارت بین الملل فایل
بخش عمومی دکتری فایل
کلان دکتری فایل

 

طرح های بنیادیلیست طرح های پژوهشیمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 31 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
اصول علم اقتصاد 1622017 3 01 هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/03/26 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اقتصاد بخش عمومی پیشرفته 2 1612220 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1399/04/01 (13:30 - 15:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اقتصاد کلان (3) 1612241 3 02 هفته های زوج دو شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1399/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اقتصاد کلان پیشرفته (2) 1612069 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
تجارت بین الملل 1612064 3 01 هفته های زوج شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) 1399/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اقتصاد بخش عمومی 1612082 3 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:00 - 12:00 ) 1398/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
اقتصاد بخش عمومی پیشرفته 1 1612219 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
اقتصاد کلان (3) 1612241 3 01 هفته های فرد شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
اقتصاد کلان پیشرفته (1) 1612105 2 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
اقتصادمالی 1612203 3 01 هفته های زوج شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/10/26 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
تجارت بین الملل 1612037 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/19 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت 1620087 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
مالیه عمومی و تنظیم خط مشی مالی دولت 1620087 2 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
اقتصاد بخش عمومی 1612082 3 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
اقتصاد بخش عمومی پیشرفته 1 1612219 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
اقتصاد کلان (2) 1612239 3 02 | هفته های زوج سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1397/11/04 (10:30 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
اقتصادکلان 1612062 4 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1397/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
اقتصاد کلان پیشرفته (1) 1612105 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1397/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
تجارت بین الملل 1612037 3 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1397/10/24 (10:30 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
اقتصاد بخش عمومی 1 1612074 3 02 هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/11/08 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 31 نتیجه
از 2