اعضای هیات علمی

علیرضا رشیدی

علیرضا رشیدی

علیرضا رشیدی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود
عنوان درس فایلهای مرتبط توضیحات
انسان شناسی

فصل اول انسان شناسی

فصل دوم انسان شناسی

فصل سوم انسان شناسی

فصل چهارم انسان شناسی

منبع درس
حقوق خانواده

فصل اول حقوق خانواده

فصل دوم حقوق خانواده

فصل سوم حقوق خانواده

فصل چهارم حقوق خانواده

منبع درس
راهنمایی و مشاوره تحصیلی فایل مطالعه منبع درس
آموزش و پرورش دو مقطع

فصل اول

فصل دوم

فصل پنجم

فصل سیزدهم

منبع درس

منبع درس

پروژه تحقیقاتی در مشاوره فایل راهنما  
تمرین عملی مشاوره شغلی فایل راهنما پرسشنامه
کارورزی در مشاوره مدرسه فایل راهنما پرسشنامه
آدرس کانال آموزش غیرحضوری در فضای مجازی DrRashidi99@

 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 42 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
آموزه های مشاوره ای در قرآن و حدیث 1618139 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/10/20 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
کارورزی (2) در مشاوره 1618118 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/10/24 (08:30 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
راهنمایی و مشاوره تحصیلی(1) 1618154 2 01 هفته های فرد یک شنبه (08:30 - 10:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/10/22 (08:30 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
روابط ومناسبات انسانی در مدرسه 1618079 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
هدایت ومشورت در اسلام 1618073 2 02 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
هدایت ومشورت در اسلام 1618073 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
آموزش و پرورش ابتدائی،متوسطه اول و دوم 1618140 2 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/04/02 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
انسان شناسی در اسلام 1618137 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/04/04 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
تمرین عملی مشاوره شغلی 1618164 1 01 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
حقوق خانواده در اسلام وایران و کاربرد آن در مشاوره 1618029 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/03/24 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
کارورزی (1) در مشاوره 1618026 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
پروژه تحقیقاتی در مشاوره 1618187 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
خانواده دراسلام و ایران 1618025 3 01 هفته های فرد شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/24 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
راهنمایی و مشاوره تحصیلی(2) 1618168 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/04/02 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
راهنمایی و مشاوره تحصیلی(2) 1618168 2 02 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/04/02 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
آموزه های مشاوره ای در قرآن و حدیث 1618139 2 02 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/10/24 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
آموزه های مشاوره ای در قرآن و حدیث 1618139 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/24 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
کارورزی در مشاوره شغلی 1618127 3 01 هفته های زوج چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
کارورزی در مشاوره مدرسه 1618082 2 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
هدایت ومشورت در اسلام 1618073 2 02 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 42 نتیجه
از 3