اعضای هیات علمی

آسیه مرادی

آسیه مرادی

آسیه مرادی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

دوره

عنوان درسی

تاریخ جلسات

لینک دانلود

 

 

 

 

 

کارشناسی

 

 

 

 

 

 

 

روانشناسی احساس

 و

 ادراک

 

 

جلسه اول اسفند

دریافت فایل

جلسه دوم اسفند

دریافت فایل

جلسه اول فروردین

دریافت فایل

جلسه دوم فروردین

دریافت فایل

جلسه اول اردیبهشت

دریافت فایل

جلسه دوم اردیبهشت

دریافت فایل

جلسه سوم اردیبهشت

دریافت فایل

جلسه چهارم اردیبهشت

دریافت فایل

جلسه اول خرداد

دریافت فایل

جلسه دوم خرداد

دریافت فایل

جلسه سوم خرداد

دریافت فایل

جلسه چهارم خرداد

دریافت فایل

جلسه آخر

دریافت فایل

 

 

 

 

 

کارشناسی

 

 

 

 

روان شناسی انگیزش

و هیجان

 

 

جلسه اول اسفند

دریافت فایل

جلسه دوم اسفند

دریافت فایل

جلسه اول فروردین

دریافت فایل

جلسه دوم فروردین

دریافت فایل

جلسه اول اردیبهشت

دریافت فایل

جلسه دوم اردیبهشت

دریافت فایل

جلسه سوم اردیبهشت

دریافت فایل

جلسه چهارم اردیبهشت

دریافت فایل

جلسه اول خرداد

دریافت فایل

جلسه دوم خرداد

دریافت فایل

جلسه سوم خرداد

دریافت فایل

جلسه چهارم خرداد

دریافت فایل

جلسه آخر

دریافت فایل

 

 

کارشناسی ارشد (روانشناسی تربیتی)

 

 

 

روانشناسی تربیتی

 

جلسه اول اسفند

دریافت فایل

جلسه دوم اسفند

دریافت فایل

جلسه اول فروردین

دریافت فایل

جلسه دوم فروردین

دریافت فایل

جلسه اول اردیبهشت

دریافت فایل

جلسه دوم اردیبهشت

دریافت فایل

جلسه سوم اردیبهشت

دریافت فایل

جلسه چهارم اردیبهشت

دریافت فایل

جلسه اول خرداد

دریافت فایل

جلسه دوم خرداد

دریافت فایل

جلسه سوم خرداد

دریافت فایل

جلسه چهارم خرداد

دریافت فایل

جلسه آخر

دریافت فایل

 

 

 

کارشناسی ارشد (روانشناسی تربیتی)

 

 

 

 

سنجش و اندازه گیری

 

 

 

 

 

 

 

جلسه اول اسفند

دریافت فایل

جلسه دوم اسفند

دریافت فایل

جلسه اول فروردین

دریافت فایل

جلسه دوم فروردین

دریافت فایل

جلسه اول اردیبهشت

دریافت فایل

جلسه دوم اردیبهشت

دریافت فایل

جلسه سوم اردیبهشت

دریافت فایل

جلسه چهارم اردیبهشت

دریافت فایل

جلسه اول خرداد

دریافت فایل

جلسه دوم خرداد

دریافت فایل

جلسه سوم خرداد

دریافت فایل

جلسه چهارم خرداد

دریافت فایل

جلسه آخر

دریافت فایل

 

 

کارشناسی ارشد (روانشناسی عمومی)

 

 

 

روانشناسی یادگیری و تفکر

 

 

جلسه اول اسفند

دریافت فایل

جلسه دوم اسفند

دریافت فایل

جلسه اول فروردین

دریافت فایل

جلسه دوم فروردین

دریافت فایل

جلسه اول اردیبهشت

دریافت فایل

جلسه دوم اردیبهشت

دریافت فایل

جلسه سوم اردیبهشت

دریافت فایل

جلسه چهارم اردیبهشت

دریافت فایل

جلسه اول خرداد

دریافت فایل

جلسه دوم خرداد

دریافت فایل

جلسه سوم خرداد

دریافت فایل

جلسه چهارم خرداد

دریافت فایل

جلسه آخر

دریافت فایل

 

 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 34 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
روان سنجی 1624010 2 01 هفته های فرد دو شنبه (08:30 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/10/27 (08:30 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
روانشناسی یادگیری 1624107 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/10/30 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
یادگیری 1624083 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
الگو های آموزشی 1624202 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
انگیزش وهیجان 1624060 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
بنیاد های فلسفی نظریه های تربیتی 1624193 2 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
پژوهش (عملی -انفرادی)در روانشناسی 1624133 3 04 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
روانشناسی یادگیری و انگیزش 1624191 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
انگیزش و هیجان 1624092 2 02 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/03/24 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
انگیزش و هیجان 1624092 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/03/24 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
احساس و ادراک 1624012 2 02 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/29 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
احساس و ادراک 1624012 2 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/03/29 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
روانشناسی یادگیری وتفکر 1624061 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
روانشناسی تربیتی:مبانی،اصول و نظریه 1624186 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
سنجش و اندازه گیری 1624197 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/03/31 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
انگیزش وهیجان 1624060 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
پژوهش (عملی -انفرادی)در روانشناسی 1624133 3 04 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/11/03 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
نظریات تربیتی و مکاتب فلسفی 1624166 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
نظریه های یادگیری کابردی 1624173 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
نظریه های رشد 1624168 2 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 34 نتیجه
از 2