اعضای هیات علمی

بیژن رضایی

بیژن رضایی

بیژن رضایی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
نام درس فایل ها سرفصل
تئوریهای سازمان و مدیریت پیشرفته pdf سرفصل
مدیریت استراتژیک کارآفرینی pdf  
تشخیص فرصت های کارافرینی pdf  
تئوریهای کارآفرینی pdf  
تشخیص فرصت pdf  

 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
تشخیص فرصت های کار آفرینی 1613003 2 01 هرهفته یک شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/25 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398 طرح درس
تئوری های کارآفرینی 1613002 2 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/29 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
تئوریهای مدیریت پیشرفته 1613021 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1399/03/27 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398 طرح درس
فرصت های کار آفرینی 1613047 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/03/27 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398 طرح درس
مدیریت استراتژیک کارآفرینی 1613006 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1399/03/25 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398 طرح درس
تئوریهاو بنیانهای نظری کار آفرینی 1613062 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
تحلیل محیط و تشخیص فرصت های کار آفرینی در گردشگری 1613066 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
تحلیل محیط و تشخیص فرصت های کار آفرینی سازمانی 1613081 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
تئوری های مدیریت 1613101 2 01 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
سمینار در کارآفرینی 1613001 2 01 هفته های فرد دو شنبه (08:30 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
مدیریت استراتژیک کارآفرینی 1613006 2 01 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته 1613113 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
تحلیل محیط و تشخیص فرصت های کار آفرینی در گردشگری 1613066 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
تئوری های مدیریت 1613101 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) 1397/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
تئوریهای مدیریت پیشرفته 1613021 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1397/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
روش تحقیق در کارآفرینی 1613031 2 02 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1397/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
روش تحقیق در کار آفرینی گردشگری 1613067 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1397/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
سمینار در کارآفرینی : مباحث ویژه ایجاد کسب و کار در ایران 1613058 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1397/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
مدیریت استراتژیک کارآفرینی 1613006 2 01 1397/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
نظریه های سازمان و مدیریت پیشرفته 1613113 2 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2