اعضای هیات علمی

سهراب دل انگیزان

سهراب دل انگیزان

سهراب دل انگیزان    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: 18
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

 

جدول دروس

 
عنوان درس سرفصل    منابع بیشتر
اقتصاد کلان 

تعریف و اهداف   

جایگاه اقتصاد کلان

حسابهای ملی

(داده های اقتصاد ایران)

جریان دایره وار درآمد

مدل چند بخشی

تعادل طرف بازار کالا IS

تعادل طرف بازار پول LM

مدل تعادلی IS - LM

سیاستهای پولی و مالی

استخراج تقاضای کل اقتصاد

معرفی بازار کار (تقاضای کار)

معرفی بازار کار (عرضه کار)

تعادل در بازار کار

استخراج عرضه کل اقتصادی

تعادل عرضه و تقاضای کل اقتصاد (تقابل دو نگاه کینزی و کلاسیکی)

بازار ارز و منحنی BP

سیاستهای ارزی

تحلیلی بر بازار کار و مقررات آن در اقتصاد کلان

تحلیلی بر بازار ارز و مقررات و نظامهای آن در اقتصاد کلان

مصرف و نظریات مرتبط با آن

سرمایه گذاری و نظریات مرتبط با آن

تقاضای پول و نظریات مرتبط با آن

عرضه پول و چارچوبهای بانکداری مرکزی

سیاستهای پولی و مالی در مدل گسترش یافته

کسری بودجه و بدهی ملی در طول زمان

تورم و بیکاری و منحنی فیلیپس

حقایق مسیر رشد

نظریات رشد (هارود دومار)

نظریات رشد (مدل رشد سولو)

نظریات رشد (مدل رشد کلاسیکها)

نظریات رشد (مدل رشد درونزا همراه تحولات تکنولوژیک)

 

کتاب اصلی درس         

کتاب کمکی اول

کتاب کمکی دوم

اسلایدها

اقتصاد منطقه ای

 ماهیت اقتصاد منطقه ای 1  2  3  4  5

رشد اقتصاد منطقه ای 1  2  3  4  5

بازار کار اقتصاد منطقه ای 1  2  3  4  5

حسابهای منطقه ای 1  2  3  4  5

نظریه مکان مرکزی 1  2  3  4  5

زیر ساختها در اقتصاد منطقه ای (زیر ساختهای سخت)

زیر ساختها در اقتصاد منطقه ای (زیر ساختهای نرم)

برنامه ریزی اقتصاد منطقه ای

الگوی داده - ستانده در اقتصاد منطقه ای 1  2  3  4  5

خوشه های صنعتی در منطقه 1  2  3  4  5

مهاجرت در اقتصاد منطقه ای 1  2  3  4  5

 

کتاب 1

کتاب 2

اسلایدها 1  2  3  4  5

 

سمینار در اقتصاد شهری و منطقه ای

 رشد نوین اقتصاد منطقه ای

نقش نهادها در رشد اقتصاد منطقه

نقش رهبران محلی در برنامه ریزی و رشد منطقه

نقش کارآفرینی در رشد منطقه

  کتاب
طراحی و تدوین طرح کسب و کار

اصول و مبانی

فرم عمومی طرح کسب و کار

طراحی گام به گام طرح کسب و کار

   
اقتصاد شهری 

ماهیت اقتصاد شهری

شکل گیری شهرها

مسکن شهری

بازار کار شهری

فقر شهری

خوشه های شهری

توسعه شهری

شهر خلاق

شهر هوشمند

 

کتاب 1  2  3  4  5

مقالات 1  2  3  4  5

 

لیست طرح های پژوهشیکتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 42 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
ایجاد و رشد کسب وکار 1613056 2 01 1400/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400 طرح درس
اقتصاد شهری 1612089 2 01 1400/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1400 طرح درس
اقتصاد گردشگری و میراث فرهنگی 1612268 2 02 1400/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400 طرح درس
اقتصاد گردشگری و میراث فرهنگی 1612268 2 01 1400/10/28 (08:00 - 10:00) ترم اول 1400 طرح درس
موضاعات انتخابی 1 1612157 3 02 | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1400/04/17 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1399 طرح درس
ایجاد استقرار کسب وکار 1613034 2 01 1400/04/28 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399 طرح درس
اقتصاد خردپیشرفته (2) 1612046 2 01 1400/04/17 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1399 طرح درس
ایجاد و رشد کسب وکار 1613056 2 01 1399/10/22 (13:30 - 15:00) ترم اول 1399 طرح درس
مسایل اقتصادی خاورمیانه و شمال آفریقا 1614348 2 01 1399/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
مبانی پیشرفته کار آفرینی 1613069 2 01 1399/11/11 (13:30 - 15:00) ترم اول 1399 طرح درس
اقتصاد گردشگری و میراث فرهنگی 1612268 2 01 1399/11/09 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
طراحی وتدوین طرح کسب وکار 1613005 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1399/04/22 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398 طرح درس
اقتصادمنطقه ای 1612156 2 01 هرهفته شنبه (13:30 - 15:30 ) 1399/04/17 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398 طرح درس
سمینار (اقتصاد شهری و منطقه ایی) 1612231 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1399/04/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اقتصاد صنعتی 1612267 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/25 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اقتصاد کلان (1) 1612238 3 02 هفته های زوج سه شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1399/04/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اقتصاد کلان (1) 1612238 3 01 هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:30 ) 1399/04/12 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اقتصاد گردشگری و میراث فرهنگی 1612268 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/15 (08:00 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اقتصادکلان 1612062 4 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
اقتصاد شهری 1612089 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 42 نتیجه
از 3