اعضای هیات علمی

سیدجواد دلاوری

سیدجواد دلاوری

سیدجواد دلاوری    (EN Page)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مباحث جاری حسابداری حسابداری میانه 2 زبان تخصصی 2
پژوهش های کیفی فروش دوباره سهام بخش 1 درس1
اقتصاد و حسادباری ارزش دفتری بخش2درس1
پاسخگویی سود هر سهم  
     
     
     
     
     
     

 

نام درس
 
نمایش 18 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
حسابداری میانه (2) 1620023 4 02 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/04/03 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
حسابداری میانه (2) 1620023 4 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/04/03 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
زبان تخصصی (2) 1620036 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/02 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
زبان تخصصی (2) 1620036 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/02 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مسائل جاری حسابداری 1620044 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
تئوری حسابداری 1 1620042 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
حسابداری میانه (1) 1620022 4 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/28 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
حسابداری میانه (1) 1620022 4 02 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/10/28 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
مالی 2 1620073 3 02 هفته های زوج چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/28 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
مالی 2 1620073 3 01 هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/28 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
تئوری حسابداری 1 1620042 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
حسابداری میانه (1) 1620022 4 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1397/10/30 (08:30 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
حسابداری میانه (1) 1620022 4 02 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1397/10/30 (08:30 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
تئوری حسابداری 1 1620042 3 01 هفته های فرد شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
حسابداری میانه (1) 1620022 4 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
حسابداری میانه (2) 1620023 4 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/11/07 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
تئوری حسابداری 2 1620046 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 15:30 ) 1396/03/27 (14:00 - 15:30) ترم دوم 1395 طرح درس
حسابداری میانه (2) 1620023 4 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/03/31 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1395 طرح درس
نمایش 18 نتیجه
از 1