اعضای هیات علمی

سیدجواد دلاوری

سیدجواد دلاوری

سیدجواد دلاوری    (EN Page)

مربی
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
مباحث جاری حسابداری حسابداری میانه 2 زبان تخصصی 2
     
     
     
     
     
     
     

 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
حسابداری بخش عمومی 1620057 3 01 هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
حسابداری میانه (1) 1620022 4 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/10/20 (08:30 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
حسابداری میانه (2) 1620023 4 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/10/27 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
روش تحقیق پیشرفته 1620064 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
حسابداری میانه (2) 1620023 4 02 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/04/03 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
حسابداری میانه (2) 1620023 4 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/04/03 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
زبان تخصصی (2) 1620036 2 02 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/02 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
زبان تخصصی (2) 1620036 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/02 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مسائل جاری حسابداری 1620044 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
تئوری حسابداری 1 1620042 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/28 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
حسابداری میانه (1) 1620022 4 02 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/10/28 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
حسابداری میانه (1) 1620022 4 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/28 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
مالی 2 1620073 3 02 هفته های زوج چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/28 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
مالی 2 1620073 3 01 هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/28 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
تئوری حسابداری 1 1620042 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
حسابداری میانه (1) 1620022 4 02 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1397/10/30 (08:30 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
حسابداری میانه (1) 1620022 4 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1397/10/30 (08:30 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
تئوری حسابداری 1 1620042 3 01 هفته های فرد شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
حسابداری میانه (1) 1620022 4 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
حسابداری میانه (2) 1620023 4 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/11/07 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 22 نتیجه
از 2