اعضای هیات علمی

محمد ابوالفتحی

محمد ابوالفتحی

محمد ابوالفتحی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

لیست کلاس های مجازی 

نام درس عنوان منبع دسترسی 
مسائل پیشرفت و توسعه سیاسی  کتاب سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونی  فایل 
حقوق اداری  جزوه کلاسی  فایل 
جامعه شناسی سیاسی ایران( ارشد) مقالات پژوهشی 

فایل1

فایل 2

فایل 3

فایل4

 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 51 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
بررسی جنبش های اسلامی معاصر 1614330 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
جامعه شناسی سیاسی 1614262 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/11/01 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
جامعه شناسی سیاسی ایران 1614241 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
روش تحقیق 2 1614325 3 01 هفته های زوج شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
روش تحقیق درعلوم سیاسی 1614085 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
سیاست مقایسه ایی 1614187 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/10/21 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
کلیات حقوق اساسی 1614174 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/10/25 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
جامعه شناسی سیاسی 1614084 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
جامعه شناسی سیاسی ایران معاصر 1614324 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
حقوق اداری ایران 1614205 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/27 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
روش تحقیق 2 1614325 3 01 هفته های زوج شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/03/29 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مسایل بین المللی جهان اسلام 1614199 2 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/03 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مسایل بین المللی جهان اسلام 1614199 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/04/03 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مسایل پیشرفت و توسعه یابی 1614186 2 02 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/02 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398 طرح درس
مسایل پیشرفت و توسعه یابی 1614186 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/04/02 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398 طرح درس
بررسی جنبش های اسلامی معاصر 1614330 3 01 | هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
جامعه شناسی سیاسی 1614321 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
جامعه شناسی سیاسی ایران 1614241 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
حقوق اداری ایران 1614205 2 01 1398/10/29 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
روش تحقیق درعلوم سیاسی 1614085 2 01 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 51 نتیجه
از 3