اعضای هیات علمی

فرشید خیرالهی

فرشید خیرالهی

فرشید خیرالهی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

لیست کلاس های مجازی

نام درس  جلسه مجازی
تئوری حسابداری جلسه اول
تئوری حسابداری جلسه دوم
تئوری حسابداری جلسه سوم
تئوری حسابداری جلسه چهارم
تئوری حسابداری جلسه پنجم
حسابداری میانه 1 جلسه اول و دوم
حسابداری میانه 1 جلسه اول و دوم
حسابداری میانه 1 جلسه اول و دوم
حسابداری مالیاتی 1 جلسه اول و دوم

 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
بها یابی(1) 1620076 3 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/10/23 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
اصول حسابرسی (1) 1620029 3 02 هفته های زوج یک شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/10/30 (08:30 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
تئوری حسابداری 1 1620042 3 01 هفته های فرد دو شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
حسابداری پیشرفته (1) 1620024 3 02 هفته های زوج چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/10/23 (08:30 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
مالیاتی (1) 1620082 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
تئوری حسابداری 2 1620046 3 01 هفته های فرد شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
حسابداری میانه (1) 1620022 4 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مالیاتی (2) 1620083 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
مبانی حسابداری مدیریت 1620078 3 02 هفته های زوج یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/19 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
مبانی حسابداری مدیریت 1620078 3 01 هفته های فرد یک شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/19 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
سیستمهای اطلاعاتی حسابداری 1620059 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
حسابداری صنعتی2 1620027 3 01 هفته های فرد چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/11/04 (10:30 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
حسابداری صنعتی3 1620028 3 01 هفته های فرد شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) 1397/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
حسابرسی پیشرفته 1620045 2 01 1397/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
مباحث جاری در حسابداری 1620034 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/22 (08:30 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
حسابداری صنعتی2 1620027 3 01 هفته های زوج شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/10/28 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
حسابداری صنعتی3 1620028 3 01 هفته های فرد شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
زبان تخصصی (2) 1620036 2 02 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1396/11/02 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
زبان تخصصی (2) 1620036 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/11/02 (08:30 - 10:00) ترم اول 1396 طرح درس
سیستمهای اطلاعاتی حسابداری 1620059 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2