اعضای هیات علمی

سیاوش قلی پور

سیاوش قلی پور

سیاوش قلی پور    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 09181261651
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

 

1-کارشناسی پژوهشگری، دانشگاه تهران، 1382-1378

2-کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه تهران، 1384-1382

3-دکتری تخصصی جامعه شناسی نظری-فرهنگی، دانشگاه تهران، 1391-1386

 

درس      

طرح درس

جلسات مجازی                         

محیط شناسی انسانی

کلیک کنید

جلسه اول، جلسه دوم ، جلسه سوم، جلسه چهارم

جامعه شناسی ارتباطات

کلیک کنید   

جلسه اول، جلسه دوم، جلسه سوم، جلسه چهارم

تکنیک های خاص تحقیق

کلیک کنید

جلسه اول، جلسه دوم، جلسه سوم، جلسه چهارم، جلسه پنجم

جامعه شناسی ارشد

کلیک کنید

جلسه اول، جلسه دوم، جلسه سوم، جلسه چهارم، جلسه پنجم،

 

مقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
تکنیک های خاص تحقیق 1622028 3 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/22 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
جامعه‌شناسی ارتباطات و رسانه‌های جمعی 1622080 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/05 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
جامعه شناسی ارتباط جمعی 1622023 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/24 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
محیط شناسی انسانی 1622048 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/03/31 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
ارتباطات بین فرهنگی 1622096 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/10/26 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
جامعه‌شناسی اوقات فراغت 1622100 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
جامعه شناسی سازمانها 1622025 3 01 هفته های زوج شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
جامعه شناسی شهری 1622019 3 01 هفته های زوج یک شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/28 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
روش تحقیق عملی 1622034 2 06 هفته های فرد شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
روش تحقیق نظری 1622033 3 01 هفته های فرد شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/21 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
فلسفه علوم اجتماعی 1622075 2 01 1398/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
کار تحقیقی 1622030 4 06 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
کلیات فلسفه علوم اجتماعی 1614178 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398 طرح درس
کلیات فلسفه علوم اجتماعی 1614178 2 02 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398 طرح درس
ارتباطات بین فرهنگی 1622096 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/26 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
جامعه‌شناسی اوقات فراغت 1622100 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) 1397/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
جامعه شناسی شهری 1622019 3 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:30 - 10:00 ) 1397/10/30 (08:30 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
فلسفه علوم اجتماعی 1622075 2 01 1397/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
ارتباطات بین فرهنگی 1622096 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/11/07 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
جامعه‌شناسی اوقات فراغت 1622100 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2