اعضای هیات علمی

سیاوش قلی پور

سیاوش قلی پور

سیاوش قلی پور    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: 09181261651
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

 

1-کارشناسی پژوهشگری، دانشگاه تهران، 1382-1378

2-کارشناسی ارشد جامعه شناسی، دانشگاه تهران، 1384-1382

3-دکتری تخصصی جامعه شناسی نظری-فرهنگی، دانشگاه تهران، 1391-1386

 

                                                برنامه هفتگی ترم اول 1399

شنبه  

جامعه شناسی سازمان

12/15-11/15 ثابت

حضور در دانشکده

13-15

 
یکشنبه

جامعه شناسی سازمان ها

11/15 تا 12/15گردشی

   جامعه شناسی شهری

12/15-13/15        

        -

      ارتباط بین فرهنگی

15/50-1450

دوشنبه -

حضور در دانشکده

10-12

-

فلسفه علوم اجتماعی

17/45 -18/45

سه شنبه

جامعه شناسی شهری

9-10

روش تحقیق عملی

13/15-12/15

حضور در دانشکده

2-4

-
چهارشنبه

جامعه شناسی فراغت

10-11

-

حضور در دانشکده 

2-4

-

 

لیست طرح های پژوهشیکتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
ارتباطات بین فرهنگی 1622096 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
جامعه‌شناسی اوقات فراغت 1622100 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
جامعه شناسی سازمانها 1622025 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/11/02 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
جامعه شناسی شهری 1622019 3 01 هفته های فرد یک شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/10/24 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
روش تحقیق عملی 1622034 2 03 هفته های فرد سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
فلسفه علوم اجتماعی 1622075 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
کار تحقیقی 1622030 4 03 نامشخص نامشخص ترم اول 1399 طرح درس
تکنیک های خاص تحقیق 1622028 3 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/22 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
جامعه‌شناسی ارتباطات و رسانه‌های جمعی 1622080 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/05 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
جامعه شناسی ارتباط جمعی 1622023 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/24 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
محیط شناسی انسانی 1622048 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/03/31 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
ارتباطات بین فرهنگی 1622096 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/10/26 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
جامعه‌شناسی اوقات فراغت 1622100 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
جامعه شناسی سازمانها 1622025 3 01 هفته های زوج شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
جامعه شناسی شهری 1622019 3 01 هفته های زوج یک شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/28 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
روش تحقیق عملی 1622034 2 06 هفته های فرد شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
روش تحقیق نظری 1622033 3 01 هفته های فرد شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/21 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
فلسفه علوم اجتماعی 1622075 2 01 1398/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
کار تحقیقی 1622030 4 06 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
کلیات فلسفه علوم اجتماعی 1614178 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/11/02 (08:30 - 10:30) ترم اول 1398 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 32 نتیجه
از 2