اعضای هیات علمی

هادی پرهون

هادی پرهون

هادی پرهون    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

مقالاتنام درس
 
نمایش 12 نتیجه
از 1
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
روانشناسی فیزیولوژیک 1624091 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/11/02 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
کاربرد کامپیوتر در روانشناسی 1624114 2 01 هفته های فرد دو شنبه (08:30 - 10:00 ) | هفته های زوج دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/10/29 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
اصول روانشناسی بالینی 1624121 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/10/27 (08:30 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
تعلیم و تربیت اسلامی پیشرفته 1624189 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
روانشناسی عمومی پیشرفته 1624056 3 01 هفته های زوج شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
روانشناسی تجربی 1624105 3 02 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/02 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
روانشناسی تجربی 1624105 3 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/02 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
آمار استنباطی 1624008 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/03/24 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
آمار استنباطی 1624008 3 02 هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/03/24 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
روانشناسی تحول دینداری 1624187 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
روانشناسی صنعتی-سازمانی 1624128 2 02 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/04/05 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
روانشناسی صنعتی-سازمانی 1624128 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/05 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
نمایش 12 نتیجه
از 1