اعضای هیات علمی

هادی پرهون

هادی پرهون

هادی پرهون    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
  • دروس ارائه شده
نام درس
 
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
روانشناسی تجربی 1624105 3 02 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/02 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
روانشناسی تجربی 1624105 3 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/02 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
آمار استنباطی 1624008 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) | هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/03/24 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
آمار استنباطی 1624008 3 02 هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/03/24 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
روانشناسی تحول دینداری 1624187 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
روانشناسی صنعتی-سازمانی 1624128 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/05 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
روانشناسی صنعتی-سازمانی 1624128 2 02 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/04/05 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
نمایش 7 نتیجه
از 1