اعضای هیات علمی

همایون مرادخانی

همایون مرادخانی

همایون مرادخانی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

 

 

 

برنامه هفتگی نیمسال اول تحصیلی 1400-1399

روز / ساعت

8-10

10-12

14-16

16-18

شنبه

 

 

 

 

یکشنبه

 

مشاوره دانشجویان

اندیشه اجتماعی متفکران مسلمان

تغییرات اجتماعی

(هفته زوج)

دوشنبه

 

 

مشاوره دانشجویان

 

برنامه‌ریزی امور فرهنگی

نظریه‌های پیشرفته‌ی  جامعه‌شناسی

(هفته زوج)

سه شنبه

تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام

روش تحقیق عملی

(هفته زوج)

 

مشاوره دانشجویان

 

چهارشنبه

نظریه‌های پیشرفته‌ی  جامعه‌شناسی

 

تغییرات اجتماعی

 

مشاوره دانشجویان

 

 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
اندیشه اجتماعی متفکران اسلامی 1622083 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
برنامه‌ریزی امور فرهنگی 1622092 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/10/18 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام 1622010 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/10/21 (08:30 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
تغییرات اجتماعی 1622052 3 01 هفته های زوج یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/10/27 (08:30 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
روش تحقیق عملی 1622034 2 04 هفته های زوج سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
کار تحقیقی 1622030 4 05 نامشخص نامشخص ترم اول 1399 طرح درس
نظریه های جامعه شناسی پیشرفته 1622086 3 01 هفته های زوج دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
بررسی آثار صاحبنظران جامعه شناسی 1622058 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
جامعه شناسی سیاسی 1622041 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/04/04 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
جامعه‌شناسی سیاسی 1622103 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/03/29 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
جامعه شناسی کار و مشاغل 1622060 3 01 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/04/05 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
سیاست گذاری فرهنگی 1614314 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/03/26 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
سیاست گذاری فرهنگی 1614314 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/03/26 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مسائل فرهنگی 1 1622091 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اندیشه اجتماعی متفکران اسلامی 1622083 2 01 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
برنامه‌ریزی امور فرهنگی 1622092 2 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/19 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام 1622010 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/10/26 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
تغییرات اجتماعی 1622052 3 01 هفته های فرد یک شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/29 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
تغییرات فرهنگی 2 1622094 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
روش تحقیق عملی 1622034 2 05 هفته های فرد سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 35 نتیجه
از 2