اعضای هیات علمی

همایون مرادخانی

همایون مرادخانی

همایون مرادخانی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

 

عنوان درس         طرح درس                 فایل مجازی
جامعه شناسی کار و مشاغل فایل یک فایل شش
جامعه شناسی سیاسی (کارشناسی) فایل دو فایل هفت
بررسی آثار صاحبنظران جامعه شناسی  فایل سه فایل هشت
مسائل فرهنگی  فایل چهار فایل نه
جامعه شناسی سیاسی(کارشناسی ارشد) فایل پنج فایل ده

عنوان درس             طرح درس   فایل مجازی
سیاستگذاری فرهنگی فایل یازده فایل دوازده

 

نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
بررسی آثار صاحبنظران جامعه شناسی 1622058 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
جامعه شناسی سیاسی 1622041 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/04/04 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
جامعه‌شناسی سیاسی 1622103 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/03/29 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
جامعه شناسی کار و مشاغل 1622060 3 01 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/04/05 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
سیاست گذاری فرهنگی 1614314 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/03/26 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
سیاست گذاری فرهنگی 1614314 2 02 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/03/26 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مسائل فرهنگی 1 1622091 2 01 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اندیشه اجتماعی متفکران اسلامی 1622083 2 01 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
برنامه‌ریزی امور فرهنگی 1622092 2 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/19 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
تاریخ تفکر اجتماعی در اسلام 1622010 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/10/26 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
تغییرات اجتماعی 1622052 3 01 هفته های فرد یک شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/29 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
تغییرات فرهنگی 2 1622094 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
روش تحقیق عملی 1622034 2 05 هفته های فرد سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
کار تحقیقی 1622030 4 04 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
نظریه های انقلاب با تاکید بر رویکردهای جامعه شناختی 1614326 3 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1397/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
برنامه‌ریزی امور فرهنگی 1622092 2 01 1397/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
تغییرات اجتماعی 1622052 3 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) | هفته های زوج سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1397/10/23 (08:30 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
تغییرات فرهنگی 2 1622094 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1397/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
جامعه شناسی آموزش و پرورش 1618015 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) 1397/10/20 (10:30 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
جامعه شناسی خانواده 1622021 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1397/10/25 (08:30 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 28 نتیجه
از 2