اعضای هیات علمی

مهدی حسین پوری

مهدی حسین پوری

مهدی حسین پوری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

 

فایل های آموزشی دروس نیمسال دوم 99-98 مختص دانشجویان دانشگاه رازی

ردیف

عنوان درس

فایل جلسه­ ی مجازی

1

مدیریت استراتژیک پیشرفته

جلسه­ ی اول

جلسه­ ی دوم

جلسه­ ی سوم

جلسه­ ی چهارم

2

تحلیل محیط کسب و کار

جلسه­ ی اول

جلسه­ ی دوم

جلسه­ ی سوم

جلسه­ ی چهارم

3

ایجاد استقرار کسب و کار

جلسه­ ی اول تا جلسه ی سوم

جلسه ی چهارم

4

مدیریت استراتژیک سیستم های اطلاعاتی

جلسه­ ی اول

جلسه­ ی دوم

جلسه­ ی سوم

جلسه­ ی چهارم

5

مبانی تئوری و فلسفی سیستم های اطلاعاتی

جلسه­ ی اول

جلسه­ ی دوم

جلسه­ ی سوم

جلسه­ ی چهارم

6

کارآفرینی سازمانی

جلسه­ ی اول

جلسه­ ی دوم

جلسه­ ی سوم

جلسه­ ی چهارم

 

 

نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
تئوری های مدیریت 1613101 2 01 هرهفته چهار شنبه (15:30 - 17:00 ) 1399/10/29 (13:30 - 15:00) ترم اول 1399 طرح درس
تئوریهای مدیریت پیشرفته 1613021 2 02 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:00 ) 1399/10/21 (13:30 - 15:00) ترم اول 1399 طرح درس
رفتار مصرف کننده 1613114 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:00 ) 1399/10/27 (08:00 - 09:30) ترم اول 1399 طرح درس
روش تحقیق پیشرفته 1613117 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:00 ) 1399/10/30 (13:30 - 15:00) ترم اول 1399 طرح درس
کارورزی 1613133 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:00 ) 1399/11/02 (08:00 - 09:30) ترم اول 1399 طرح درس
متدلوژی و روش های تحقیق پیشرفته در کارآفرینی 1613061 2 01 هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:00 ) 1399/10/29 (08:00 - 09:30) ترم اول 1399 طرح درس
مدیریت استراتژیک کارآفرینی 1613006 2 02 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:00 ) 1399/10/25 (08:00 - 09:30) ترم اول 1399 طرح درس
مدیریت فرآیند و اجرای پروژ ه های کار آفرینی 1613074 2 01 هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:00 ) 1399/10/20 (13:30 - 15:00) ترم اول 1399 طرح درس
مدیریت کسب وکارهای کوچک 1613012 2 01 هرهفته دو شنبه (13:30 - 15:00 ) 1399/10/29 (10:00 - 11:30) ترم اول 1399 طرح درس
مبانی تئوری وفلسفی سیستم های اطلاعاتی 1613082 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/04 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398 طرح درس
ایجاد استقرار کسب وکار 1613034 2 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) 1399/03/31 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398 طرح درس
تحلیل محیط کسب وکار 1613007 2 01 هرهفته دو شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/04/04 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398 طرح درس
کارآفرینی سازمانی 1613060 2 01 هرهفته سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1399/03/27 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398 طرح درس
مدیریت استراتژیک پیشرفته 1613116 2 01 هرهفته چهار شنبه (13:30 - 15:30 ) 1399/03/31 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398 طرح درس
مدیریت استراتژیک سیستم های اطلاعاتی 1613087 2 01 هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/01 (13:30 - 15:30) ترم دوم 1398 طرح درس
تئوریهای مدیریت پیشرفته 1613021 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
رفتار مصرف کننده 1613114 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
سیستم های اطلاعات مدیریت 1613100 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
مبانی پیشرفته کار آفرینی 1613069 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات 1613088 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 27 نتیجه
از 2