اعضای هیات علمی

محمد علی فرهادی

محمد علی فرهادی

محمد علی فرهادی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
عنوان درس شرح درس محتوای درس Email
جامعه شناسی انحرافات پیوند

جلسه اول-متن

جلسه دوم-متن

جلسه دوم-فایل 

 

usually checked

m.farhadei@gmail.com

جامعه شناسی نابرابری پیوند

جلسه اول-متن

جلسه دوم-متن

جلسه دوم-فایل1

جلسه دوم- فایل 2

 
نظریه های جامعه شناسی2 پیوند

جلسه اول-متن

جلسه دوم-متن

جلسه دوم- فایل1

جلسه دوم- فایل 2

 
جامعه شناسی انقلاب پیوند

جلسه اول- متن

جلسه اول- فایل

جلسه دوم-متن

جلسه دوم-فایل

 
روش تحقیق کیفی  پیوند

جلسه اول-متن

حلسه اول- مقاله

جلسه اول-فایل

جلسه دوم- متن

جلسه دوم-فایل1

جلسه دوم- فایل2

 

 

 

نام درس
 
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
جامعه شناسی انحرافات اجتماعی 1622022 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/04/02 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
جامعه شناسی انقلاب 1622035 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/03/31 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
جامعه شناسی قشرها و نابرابریهای اجتماعی 1622037 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/03/27 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
روش تحقیق (روش های کیفی) 1622088 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
نظریه‌های جامعه‌شناسی 2 1622076 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/22 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
جامعه شناسی پزشکی 1622040 3 01 هفته های زوج یک شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/10/24 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی 1622036 3 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/22 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
جامعه شناسی جهان سوم 1622044 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/10/21 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
جامعه‌شناسی معرفت 1622082 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
روش تحقیق عملی 1622034 2 03 هفته های فرد سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
کار تحقیقی 1622030 4 05 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
نظریه‌های جامعه‌شناسی 1 1622072 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
جامعه شناسی پزشکی 1622040 3 01 هفته های زوج یک شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1397/10/23 (10:30 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی 1622036 3 01 هفته های فرد یک شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1397/10/20 (10:30 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
جامعه شناسی جهان سوم 1622044 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) 1397/10/20 (08:30 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
جامعه‌شناسی معرفت 1622082 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
کار تحقیقی 1622030 4 01 | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1397/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
نظریه‌های جامعه‌شناسی 1 1622072 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
جامعه شناسی پزشکی 1622040 3 01 هفته های زوج یک شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1396/10/24 (10:30 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
جامعه شناسی جنگ و نیروهای نظامی 1622036 3 01 هفته های فرد یک شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1396/10/26 (10:30 - 12:00) ترم اول 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 25 نتیجه
از 2