اعضای هیات علمی

محمود مرادی

محمود مرادی

محمود مرادی    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

- آیین نگارش و ویراستاری /documents/443952/0/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%20%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D9%88%20%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C.ppt

- آیین چکیده نویسی /documents/443952/0/%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%20%DA%86%DA%A9%DB%8C%D8%AF%D9%87%20%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C.pdf

- طرح درس آیین نگارش علمی و ویراستاری کارشناسی /documents/443952/0/%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%D8%A2%DB%8C%DB%8C%D9%86%20%D9%86%DA%AF%D8%A7%D8%B1%D8%B4%20%D8%B9%D9%84%D9%85%DB%8C%20%D9%88%20%D9%88%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%20%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C.docx

- طرح درس مرجع شناسی تخصصی /documents/443952/0/%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%B9%20%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C%20%D8%AA%D8%AE%D8%B5%D8%B5%DB%8C.docx

- طرح درس نمایه سازی و چکیده نویسی

کارشناسی /documents/443952/0/%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%D9%86%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87%20%D8%B3%D8%A7%D8%B2%DB%8C%20%D9%88%20%DA%86%DA%A9%DB%8C%D8%AF%D9%87%20%D9%86%D9%88%DB%8C%D8%B3%DB%8C%20%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3%DB%8C.docx 

- چکیده نویسی (4)/documents/443952/0/chekideh%20nevisi%20%284%29.pptx

 indexing- www.txtzoom/documents/443952/0/indexing_www.txtzoom.com_1549922478972.ppt

طرح درس اقتصاد اطلاعات ارشد/documents/443952/0/%D8%B7%D8%B1%D8%AD%20%D8%AF%D8%B1%D8%B3%20%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF%20%D8%A7%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%B9%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D8%B1%D8%B4%D8%AF-1.docx

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 45 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
بازاریابی خدمات اطلاعات 1616187 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/10/18 (08:30 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
ساختمان و تجهیزات کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی 1616179 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/11/01 (08:30 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
مبانی اخلاق حرفه ای 1616146 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/10/27 (08:30 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
نمایه های تخصصی الکترونیکی 1616194 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
بازاریابی اطلاعات 1616137 2 01 هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
روش تحقیق مقدماتی در علم اطلاعات و دانش شناسی 1616143 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/10/20 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
روش های باز نمایی اطلاعات 1616129 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
آیین نگارش و ویراستاری علمی 1616147 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/03/24 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
روشها و فنون نمایه سازی و چکیده نویسی 1616181 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/03/25 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
کارآموزی 1 1616207 2 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/26 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مرجع شناسی تخصصی 1616174 3 01 هفته های فرد دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/22 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اقتصاد اطلاعات 1616136 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/04/04 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
بازاریابی خدمات اطلاعات 1616187 2 01 1398/10/24 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
ساختمان و تجهیزات کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی 1616179 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/11/03 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
کارآموزی 2 1616208 2 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) | هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/11/02 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
مبانی اخلاق حرفه ای 1616146 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/11/03 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
نمایه های تخصصی الکترونیکی 1616194 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/22 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
بازاریابی اطلاعات 1616137 2 01 1398/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
روش تحقیق مقدماتی در علم اطلاعات و دانش شناسی 1616143 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/10/19 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
روش های باز نمایی اطلاعات 1616129 2 01 هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) 1398/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 45 نتیجه
از 3