اعضای هیات علمی

مسعود اخوان کاظمی

مسعود اخوان کاظمی

مسعود اخوان کاظمی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

 

دروس ارائه شده در نیمسال دوم 99-98
عنوان درس طرح درس فایلهای منابع محتوای جلسات آموزش مجازی
انقلاب اسلامی و بازتاب آن بر روابط بین الملل فایل طرح درس 1-2-3-4-5  
سمینار انقلاب اسلامی و بازتاب آن بر مسائل منطقه و جهان فایل طرح درس 1-2-3-4-5  
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران طرح درس 1 1-2-3-4-5  
ادبیات سیاسی و ویراستاری 1 فایل طرح درس 1-2-3-4-5  
متون پایه سیاسی در زبان فارسی فایل طرح درس 1-2-3-4-5  
اندیشه سیاسی- اجتماعی امام خمینی فایل طرح درس    
نقد و بررسی نظریات مختلف در جامعه شناسی فایل طرح درس    
مبانی علم سیاست فایل طرح درس    

 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 49 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
ابزارهای نوین تجزیه و تحلیل سیاسی 1614156 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
ادبیات سیاسی فارسی و ویراستاری (2) 1614189 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/10/23 (08:30 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
تاریخ تحول دولت در اسلام و ایران 1614207 2 02 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/10/20 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
زندگی علمی-سیاسی امام خمینی 1614323 2 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/10/21 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
فقه سیاسی 1614082 3 01 هفته های زوج سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/10/20 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
فقه سیاسی 1614171 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/11/02 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
مبانی جامعه شناسی 1614248 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/10/21 (08:30 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
مبانی علم سیاست 1614246 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/10/18 (08:30 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
ادبیات سیاسی فارسی و ویراستاری (1) 1614188 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/03/22 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398 طرح درس
اندیشه سیاسی -اجتماعی امام خینی 1614327 2 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/25 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
انقلاب اسلامی وبازتاب آن بر روابط بین المل 1614118 3 01 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) | هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران 1614015 2 01 هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/03/22 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
سمینارانقلاب اسلامی ایران وبازتاب ان برمسایل استراتژی منطقه وجهان 1614083 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مبانی علم سیاست 1614355 2 01 هرهفته سه شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/03/22 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
متون پایه سیاسی در زبان فارسی 1614255 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/03/25 (08:30 - 10:30) ترم دوم 1398 طرح درس
نقد و بررسی نظریات مختلف در جامعه شناسی 1614242 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/01 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
ابزارهای نوین تجزیه و تحلیل سیاسی 1614156 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/29 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
ادبیات سیاسی فارسی و ویراستاری (2) 1614189 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/19 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
اندیشه سیاسی -اجتماعی امام خینی 1614327 2 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/11/02 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
بازتاب جهانی انقلاب اسلامی 1614201 2 01 هرهفته چهار شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/11/03 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 49 نتیجه
از 3