اعضای هیات علمی

محسن گل محمدیان

محسن گل محمدیان

محسن گل محمدیان    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 
فایل رزومه :   دانلود

 

نام درس جلسات درس  توضیحات 
فنون مشاوره (کارشناسی)

فایل پاور پوینت درس فنون مشاوره(جلسه اول)

فایل پاور پوینت درس فنون مشاوره(جلسه دوم)

پاور پوینت فنون مشاوره جلسه سوم

جلسه چهارم

چلسه پنجم 

 
سازمان دهی خدمات مشاوره شغلی (ارشد)

فایل پاور پوینت درس سازماندهی خدمات مشاوره شغلی (جلسه اول)

فایل پاورپوینت درس سازماندهی خدمات مشاوره شغلی (جلسه دوم)

 
سنجش در مشاوره خانواده و ازدواج(ارشد)

فایل پاورپوینت جلسه اول 

فایل پاورپوینت  جلسه دوم

 
خانواده و توانبخشی

فایل پاورپوینت جلسه اول 

فایل پاورپوینت  جلسه دوم

 
تمرین عملی***    
پروژه تحقیقاتی****  
   

اطلاعیه1: دانشجویان عزیز دروس فوق  گروه های مجازی  را برای دسترسی به  فایل های صوتی تدریس دنبال کنند.

اطلاعیه 2: دانشجویان عزیز درس های عملی پروژه تحقیقاتی و کارورزی لطفا مطالب را از طریق گروه واتساپ پیگیری نم

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 38 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
کارورزی (2) در مشاوره 1618118 2 03 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/10/24 (08:30 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
متون مشاوره انگلیسی(1) 1618141 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/11/02 (08:30 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
تمرین فنون مشاوره در آزمایشگاه 1618076 1 01 هفته های فرد سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
مشاوره ازدواج 1618084 3 01 هرهفته یک شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
مشاوره ازدواج 1618155 2 01 هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/10/18 (08:30 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
مشاوره ازدواج 1618155 2 02 هرهفته شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/10/18 (08:30 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
مشاوره خانواده 1618166 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/10/29 (08:30 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
مشاوره در بحران 1618172 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/11/02 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
نظریه های پیشرفته مشاوره و روان درمانی 1618074 3 02 هفته های فرد سه شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
تمرین عملی مشاوره شغلی 1618164 1 03 هفته های فرد یک شنبه (14:00 - 16:00 ) نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
کارورزی (1) در مشاوره 1618026 2 03 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/03 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
پروژه تحقیقاتی در مشاوره 1618187 2 03 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم دوم 1398 طرح درس
خانواده وتوانبخشی 1618125 2 01 هرهفته دو شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
روشها و فنون راهنمایی و مشاوره 1618160 2 01 هرهفته یک شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/03/22 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
روشها و فنون راهنمایی و مشاوره 1618041 3 01 هفته های فرد سه شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/03/22 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
سازمان دهی و مدیریت خدمات راهنمایی و مشاوره شغلی 1618065 3 01 هفته های زوج سه شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
سنجش وارزیابی در مشاوره خانواده وازدواج 1618085 3 01 هفته های فرد شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/04/02 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
تمرین فنون راهنمایی و مشاوره 1618161 1 01 هفته های فرد سه شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
تمرین فنون راهنمایی و مشاوره 1618161 1 02 هفته های زوج شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
مشاوره ازدواج 1618084 3 01 هفته های زوج شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) 1398/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 38 نتیجه
از 2