اعضای هیات علمی

مجتبی الماسی

مجتبی الماسی

مجتبی الماسی    (EN Page)

دانشیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

برنامه کلاسی نیمسال اول 99-00

فایل های مربوط به آموزش مجازی :

عنوان درس جلسه اول جلسه دوم جلسه سوم جلسه چهارم جلسه پنجم جلسه ششم جلسه هفتم جلسه هشتم جلسه نهم جلسه دهم و یازدهم
اقتصاد کلان گروه حسابداری  دریافت دریافت دریافت دریافت دریافت دریافت دریافت دریافت دریافت  
اقتصاد ایران دریافت دریافت دریافت دریافت دریافت دریافت دریافت دریافت   دریافت
اقتصاد توسعه کارشناسی ارشد دریافت دریافت دریافت دریافت دریافت دریافت دریافت دریافت دریافت دریافت
اقتصاد کشاورزی دریافت دریافت دریافت دریافت دریافت دریافت دریافت دریافت دریافت دریافت
اقتصاد توسعه کارشناسی گروه حسابداری دریافت دریافت دریافت دریافت دریافت دریافت دریافت دریافت   دریافت

 

کانال تلگرام 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 46 نتیجه
از 3
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
اقتصاد خرد 1620016 3 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) | هفته های فرد چهار شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/10/24 (08:30 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
اقتصاد خرد 1620016 3 02 هرهفته دو شنبه (16:00 - 18:00 ) | هفته های زوج چهار شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/10/24 (08:30 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
زبان انگلیسی تخصصی 1612047 2 01 هرهفته شنبه (15:30 - 17:30 ) 1399/10/22 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
اقتصاد ایران(2):سیاست ها وچالش های اقتصادی 1612251 3 02 هرهفته یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هفته های زوج سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1399/10/20 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
اقتصاد ایران(2):سیاست ها وچالش های اقتصادی 1612251 3 01 هرهفته دو شنبه (08:00 - 10:00 ) | هفته های فرد سه شنبه (15:30 - 17:30 ) 1399/10/20 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
اقتصاد ایران 1612035 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1399/10/25 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
اقتصاد خرد(2) 1612237 3 01 هفته های فرد یک شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته سه شنبه (13:30 - 15:30 ) 1399/10/18 (10:00 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
اقتصاد کشاورزی 1612050 3 01 هفته های زوج دو شنبه (13:30 - 15:00 ) | هرهفته دو شنبه (15:30 - 17:00 ) 1399/10/25 (08:00 - 09:30) ترم اول 1399 طرح درس
توسعه اقتصادی1 1612223 2 01 هرهفته یک شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/10/27 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
کلیات علم اقتصاد 1612228 3 02 هفته های زوج شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
کلیات علم اقتصاد 1612228 3 01 هفته های فرد شنبه (13:30 - 15:30 ) | هرهفته شنبه (10:00 - 12:00 ) 1399/11/02 (08:00 - 10:00) ترم اول 1399 طرح درس
اقتصاد ایران 1612035 3 01 هفته های زوج یک شنبه (15:30 - 17:30 ) | هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:30 ) 1399/04/04 (10:00 - 11:30) ترم دوم 1398 طرح درس
اقتصاد توسعه 1612033 3 01 هفته های زوج چهار شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته چهار شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/26 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اقتصاد توسعه 1612065 3 01 هرهفته یک شنبه (13:30 - 15:30 ) | هفته های فرد دو شنبه (13:30 - 15:30 ) 1399/03/24 (13:30 - 15:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اقتصاد کشاورزی 1612265 2 01 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اقتصاد کشاورزی 1612265 2 02 هرهفته سه شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/03/24 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اقتصاد کلان 1620067 3 02 هفته های زوج شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/04/03 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
اقتصاد کلان 1620067 3 01 هفته های فرد شنبه (10:30 - 12:00 ) | هرهفته شنبه (08:30 - 10:00 ) 1399/04/03 (08:30 - 10:00) ترم دوم 1398 طرح درس
توسعه اقتصادی و برنامه ریزی 1620007 3 01 هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/31 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
کلیات علم اقتصاد 1612228 3 01 هفته های فرد شنبه (10:00 - 12:00 ) | هرهفته شنبه (08:00 - 10:00 ) 1399/04/05 (10:00 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 46 نتیجه
از 3