اعضای هیات علمی

نادر امیری

نادر امیری

نادر امیری    (EN Page)

استادیار
شماره تماس: -
اتاق: -
پست الکترونیکی: 

لیست دروس آموزش مجازی 

نام درس مقطع دسترسی 
زبان تخصصی جامعه شناسی 2 کارشناسی  فایل 1
    فایل 2

 

کتبمقالاتهمایش هانام درس
 
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2
نام درس کد درس تعداد واحد گروه درسی زمان ارائه درس تاریخ امتحان ترم ارائه درس  
تغییرات فرهنگی 2 1622094 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1399/10/23 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
جامعه‌شناسی ادبیات 1622081 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/10/18 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
جامعه شناسی در ادبیات فارسی 1622039 2 01 هرهفته سه شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/10/27 (10:30 - 12:00) ترم اول 1399 طرح درس
روش تحقیق عملی 1622034 2 02 هفته های فرد سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/11/01 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
زبان تخصصی-مطالعه متون علوم اجتماعی 1 1622012 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/10/22 (14:00 - 16:00) ترم اول 1399 طرح درس
کار تحقیقی 1622030 4 01 نامشخص نامشخص ترم اول 1399 طرح درس
تغییرات فرهنگی 1 1622090 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/24 (14:00 - 16:00) ترم دوم 1398 طرح درس
زبان تخصصی-مطالعه متون علوم اجتماعی 2 1622013 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1399/03/29 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
مبانی تاریخ اجتماعی ایران 1622006 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1399/03/24 (10:30 - 12:00) ترم دوم 1398 طرح درس
جامعه‌شناسی ادبیات 1622081 2 01 هرهفته شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
جامعه شناسی در ادبیات فارسی 1622039 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1398/11/03 (08:30 - 10:00) ترم اول 1398 طرح درس
روش تحقیق عملی 1622034 2 01 هفته های فرد سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/11/03 (14:00 - 16:00) ترم اول 1398 طرح درس
زبان تخصصی-مطالعه متون علوم اجتماعی 1 1622012 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1398/10/29 (10:30 - 12:00) ترم اول 1398 طرح درس
کار تحقیقی 1622030 4 01 هرهفته چهار شنبه (14:00 - 16:00 ) | هرهفته چهار شنبه (16:00 - 18:00 ) نامشخص ترم اول 1398 طرح درس
جامعه‌شناسی ادبیات 1622081 2 01 هرهفته شنبه (16:00 - 18:00 ) 1397/10/30 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
جامعه شناسی در ادبیات فارسی 1622039 2 01 1397/11/03 (08:30 - 10:00) ترم اول 1397 طرح درس
روش تحقیق عملی 1622034 2 01 هرهفته دو شنبه (14:00 - 16:00 ) 1397/11/04 (14:00 - 16:00) ترم اول 1397 طرح درس
زبان تخصصی-مطالعه متون علوم اجتماعی 1 1622012 2 01 هرهفته یک شنبه (10:30 - 12:00 ) 1397/11/01 (10:30 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
مبانی جامعه شناسی- مفاهیم اساسی 1 1622008 3 01 هفته های فرد یک شنبه (16:00 - 18:00 ) | هرهفته سه شنبه (10:30 - 12:00 ) 1397/10/22 (10:30 - 12:00) ترم اول 1397 طرح درس
جامعه‌شناسی ادبیات 1622081 2 01 هرهفته یک شنبه (16:00 - 18:00 ) 1396/10/24 (14:00 - 16:00) ترم اول 1396 طرح درس
نمایش 1 - 20 از 26 نتیجه
از 2